Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními metodologickým a teoretickými východisky ve srovnávací politologii. Předmět je nasazen v prvním semestru navazujícího magisterského studia, aby poskytl orientaci v oboru a východisko pro navazující předměty v obou magisterských oborech. Hlavní osou předmětu je důraz na samostatné zvládnutí četby, následnou diskusi o ní a její kritickou reflexi. Studenti tímto způsobem budou seznámeni jak s ?klasiky? politologie, politické sociologie a příbuzných oborů, tak s navazující kritickou i empirickou odbornou literaturou. Mezi těmito klasickými texty budou zahrnuty vybrané práce R. Michelse, M. Duvergera, A. Lijpharta, R. Putnama, T. Skocpolové, Ch. Tillyho nebo S. Rokkana. Tematicky bude kurz strukturován do pěti celků. První se bude zabývat metodologickým zázemím srovnávací politologie a bude se soustředit na dichotomii mezi kvalitativními a kvantitativními přístupy a možnostem empirického ověřování politologických teorií. Další čtyři celky odpovídají struktuře převládajících teoretických přístupů v politologii - institucionálnímu, strukturálnímu, kulturalistickému a teorii racionální volby.
Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními metodologickým a teoretickými východisky ve srovnávací politologii. Předmět je nasazen v prvním semestru navazujícího magisterského studia, aby poskytl orientaci v oboru a východisko pro navazující předměty v obou magisterských oborech. Hlavní osou předmětu je důraz na samostatné zvládnutí četby, následnou diskusi o ní a její kritickou reflexi. Studenti tímto způsobem budou seznámeni jak s ?klasiky? politologie, politické sociologie a příbuzných oborů, tak s navazující kritickou i empirickou odbornou literaturou. Mezi těmito klasickými texty budou zahrnuty vybrané práce R. Michelse, M. Duvergera, A. Lijpharta, R. Putnama, T. Skocpolové, Ch. Tillyho nebo S. Rokkana. Tematicky bude kurz strukturován do pěti celků. První se bude zabývat metodologickým zázemím srovnávací politologie a bude se soustředit na dichotomii mezi kvalitativními a kvantitativními přístupy a možnostem empirického ověřování politologických teorií. Další čtyři celky odpovídají struktuře převládajících teoretických přístupů v politologii - institucionálnímu, strukturálnímu, kulturalistickému a teorii racionální volby.
Cílem předmětu je aplikovat teoretické poznatky z obecných kurzů s tematikou mezinárodních vztahů na prostředí Latinské Ameriky a rozšířit dosavadní znalosti studentů z historických předmětů zaměřených na tento region. Jeho struktura je členěna do tří tematických celků. V prvním celku budou představeny hlavní teoretické směry výzkumu mezinárodních vztahů a vymezeny historické souvislosti mezinárodního rozměru politiky latinskoamerických zemí. Druhý celek je věnován bilaterálním vztahům jak mezi jednotlivými zeměmi regionu, tak se třetími zeměmi. Velká pozornost zde bude věnována problematice latinskoamerických vztahů se Spojenými státy americkými. Třetí celek se zabývá otázkou multilaterálních vazeb v Latinské Americe. Zde jsou zkoumána hlavní regionální integrační uskupení ve Střední a Jižní Americe.
Cílem předmětu je aplikovat teoretické poznatky z obecných kurzů s tematikou mezinárodních vztahů na prostředí Latinské Ameriky a rozšířit dosavadní znalosti studentů z historických předmětů zaměřených na tento region. Jeho struktura je členěna do tří tematických celků. Jsou zde představeny hlavní teoretické směry výzkumu mezinárodních vztahů a vymezeny historické souvislosti mezinárodního rozměru politiky latinskoamerických zemí. Dále je pozornost věnována bilaterálním vztahům jak mezi jednotlivými zeměmi regionu, tak se třetími zeměmi. Velká pozornost zde bude věnována problematice latinskoamerických vztahů se Spojenými státy americkými. Následně budou posluchači uvedeni do problematiky multilaterálních vazeb v Latinské Americe. Zde jsou zkoumána hlavní regionální integrační uskupení ve Střední a Jižní Americe.
Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou volebních a stranických soustav Latinské Ameriky. Pozornost bude zaměřena na analýzu dopadu institucionálních pravidel na politiku latinskoamerických zemí. Úvodní část kurzu vytvoří teoretický rámec pro zkoumání volebních a stranických systémů a tento rámce bude následně aplikován v následujících přednáškách na země Latinské Ameriky. Druhá část kurz se bude věnovat analýze a typologizaci volebních systémů pro exekutivní i legislativní volby a problematice politické reprezentace. Třetí část kurzu se zaměří na vývoj stranických systémů a nové stranické fenomény Latinské Ameriky.
Jedná se o povinný předmět vyučovaný v rámci modulu věnovaného latinskoamerickým zemím. Předmět navazuje na kurz Politické systémy zemí Latinské Ameriky a seznamuje posluchače s hlavními charakteristikami volebních systémů v zemích LA a konsekventně stranických systémů. Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou volebních a stranických soustav Latinské Ameriky. Pozornost bude zaměřena na analýzu dopadu institucionálních pravidel na politiku latinskoamerických zemí. Úvodní část kurzu vytvoří teoretický rámec pro zkoumání volebních a stranických systémů a tento rámce bude následně aplikován v následujících přednáškách na země Latinské Ameriky. Druhá část kurz se bude věnovat analýze a typologizaci volebních systémů pro exekutivní i legislativní volby a problematice politické reprezentace. Třetí část kurz se zaměří na vývoj stranických systémů a nové stranické fenomény Latinské Ameriky.