Kurzy pro nový  akademický rok (platnost od 2020/2021)

 • Kurzy se neresetují a nejsou automaticky překlápěny do dalšího roku. Důvody jsou technické i organizační.
 • S požadavky na dostupnost starých kurzů včetně uživatelských dat (odevzdaných prací a hodnocení), jsou kurzy starého roku ponechány v systému v kategorii pro starý akademický rok. Tyto kurzy by dále neměly být používány pro výuku a tedy ani upravovány.
 • Staré kurzy jsou navíc ponechány pro možnost snadného zkopírování kurzu do nového roku pomocí STAGu a funkce Vytvořit skupiny/kurzy z předchozí verze.
 • Kurzy pro nový akademický rok vznikají vytvářením nových kurzů, kdy do krátkého názvu je přidávána identifikace roku a aktuální zkratka odpovídající označení předmětu v akademickém roce. Pro každý rok vzniká nová složka (kategorie).
Kategorie Dle roků
 • Další podrobnosti jsou řešeny v návodu, v případě nesrovnalostí pošlete dotaz na podporu.
 • Proč se prosazuje řešení vytváření kurzů přes STAG je vysvětlováno v nápovědě v části Pokyny k založení kurzu, mezi hlavní důvody patří rychlost založení a automatické přiřazení studentů na základě zápisů ve STAGu (student nemusí kurz dohledat a provést sebezápis).
 • Zakládání kurzů je především v rámci samotných učitelů, nebo osob zodpovědných za administraci předmětů ve STAGu. V roce 2020 bylo v systému více než 1500 kurzů. Z pohledu administrátora ani automatizovaného řešení není možné poznat, které kurzy budou dále používány (u kurzů se mohou navíc měnit zkratky).
 • Administrátor Moodle neupravuje informace o předmětech a související role vyučujících ve STAGu. Předpokládá se, že administrátor bude zaměřen více na rozvoj systému, monitorování a optimalizace z pohledu dostupnosti, funkčnosti a výkonu.
 • Systém prošel aktualizací na verzi 4.0, vzhled i funkcionalita by měla být známá, přesto se mohou uživatelé setkat s nějakými změnami.

Časté problémy (vycházející z technických omezení STAG a různých kombinací napojení):

 • Pokud je uveden u předmětu učitel pouze jako Garant, není ještě jako přednášející, cvičící nebo seminařící, jeho role v Moodle bude Učitel bez práva upravovat.
 • Předmět s novou zkratkou je z pohledu STAGu novým předmětem a nelze využít vytvoření z nové verze, řešením je vytvoření čistého kurzu a následné provedení importu části nebo celého kurzu.
 • Pro více předmětů nelze přes web vytvořit jeden kurz, to se řeši vytvořením kurzu na základě jedné zkratky a následné využití tlustého klienta pro přidání dalších předmětů ke kurzu. Toto je využíváno například pro předmět kurz pro prezenční i kombinovanou formu.
 • Pokud je pro předmět vice vyučujících a předmět je rozdělen do více kurzů, zakládání probíhá obvykle na základě rozvrhových aktivit, kdy při vice aktivitách je vybrána přes web pouze jedna aktivita a ke kurzu jsou následně přidávány aktivity přes klienta STAGu.
 • Smazání celého kurzu může pouze administrátor. Vhodné je nastavit kurz jako skrytý a ve vlastnostech kurzu dopsat do názvu Smazat.
 • Přidělení dalšího učitele s plnohodnotnou rolí Učitel může pouze administrátor.
 • Kurz je po vytvoření okamžitě dostupný studentům, to je možné ovlivnit skrytím kurzu.
 • Stále lze zakládat kurzy i bez napojení na STAG (napr. projektové kurzy).

Postup


Eleaningové systémy

 • Skupiny/kurzy zobrazí seznam skupin a kurzů vytvořených v e-learningových systémech.
 • Přenos výsledků kurzů poskytuje možnosti správy studentů a přenos jejich výsledků.
 • Nová skupiny/kurz umožňuje vytvořit nové skupiny a kurzy pro zvolené předměty a rozvrhové akce.Nejpoužívanější volba pro vytvoření nového kurzu.
Ikona Nová skupina / kurz
 • Se založením pokračujeme : Nová skupiny/kurz
Výběr systému
 • Ve výběru systému zvolte Kurzy
Formulář pro volbu kurzů k vytvoření.

Po vyhledání předmětu jej označte zaškrtnutím, zrušte volbu vytvořit z původní verze (slouží pro vytvoření kurzu v novém roce). Volbu semestru a formu je doporučeno  neměnit (ponechat volby Vše).

Výběr systému - nově je možnost vytvořit kurzy také v Microsoft Teams, tento návod je však věnován Moodle, kdy je správnou volbou Kurzy.

Vytvořit kurz z předchozí verze - volba pokud zakládáte kurz, který byl již v minulém roce používán a chcete tedy vytvořit kopii kurzu. Je přenášen pouze studijní obsah, nejsou přenášeny přidané předměty přes tlustého klienta, ty je nutné nastavit znovu.

Volba založení z předchozí verze

Vyučující a studenti jsou do Moodle automaticky zapsáni na základě údaju ve STAG.

Garant předmětu má v Moodle roli Učitel bez práva upravovat.

Pokud je ve STAGu u předmětu pouze Garant, musí být požádán správce systému o změnu na plnohodnotnou roli Učitel.Součástí převodu kurzů do nového roku je snaha řešit několik problémů:
 • omezit existenci nepoužívaných kurzů.
 • snížení požadavků na administraci v budoucnu - napojení maxima předmětů na STAG.
 • zjednodušit vyhledávání - snížení počtu kurzů, skrytí nepoužívaných případně také jejich umístění mimo kategorii akademického roku.
 • omezit chybné údaje, především krátký název odpovídající údajům ve STAG.
Zkratka STAG
 • problém s neuvedenými vyučujícími nebo neaktuální údaje ve STAG. Pak Při tvorbě kurzu může chybět vyučující, případně vyučující nemá možnost si zadat vytvoření kurzu.
 • zjednodušit přiřazení vyučujících a studentů bez nutnosti ručního přidávání a nastavování metod zápisu. Jedna z výhod napojení na STAG. To však nemusí být v některých případech žádoucí, například pokud je více vyučujících a každý má vlastní kurz.
 • možnost zjednodušení hodnocení kdy dochází k přenosu výsledků testů do STAG, kde lze následně rychleji známkovat.
Specifické požadavky:
 • propojení konrétního kurzu pro více předmětů je nutné nastavovat přes klienta STAG. Toto řeší na katedře osoba s rolí Katedra či Správa předmětů.
 • zjednodušujícím krokem je vytvoření kurzu pomocí jednoho z předmětů přes STAG.
 • následně upravení krátkého názvu kurzu (ROK_VARIANTY_PREDMETU/KATEDRA_PREDMETU/ZKRATKA_PREDMETU, ZKRATKA_PREDMETU, ...).
 • nastavení dalších předmětů.
STAG - přiřazení více předmětů na jeden kurz - aktivity

Nevyužívání propojení STAG
 • pokud chce vyučující kurz výhradně pro sebe a větší kontrolu. Pokud předmět není ve STAG (projektové kurzy, kurzy pro externí uživatele).
 • nutnost nastavení metod zápisu.
 • založení, obnova a případné další požadavky na ruční administraci mohou trvat delší dobu.
 • kurz může být hůře dohledatelný. U předmětů ve STAG nebude odkaz na kurz.
STAG - Odkaz na aktivitu
Souhrn pro přenos kurzu do nového roku
 • Způsob přenosu kurzu do nového roku je závislý na faktorech:
  • napojení na Stag - možný snadný automatizovaný přenos přes web pokud není kurz ovlivněn dalším faktorem.
  • nová zkratka - není možné využít funkcionalitu Vytvořit skupiny/kurzy z předchozí verze a obsah kurzu se nepřenese. Toto se řeší dodatečně přes Import.
  • kurz je určen pro více předmětů - při napojení na STAG musí být další předměty přiřazeny přes tlustého klienta. Příkladem jsou kurzy určeny současně pro kombinovanou a prezenční formu.
  • předmět ve STAGu má více kurzů - obvykle se rozlišuje pomocí rozvhových aktivit, nebo nenapojením na STAG. Příkladem jsou kurzy kde je více vyučujících a ty využívají různé kurzy.
  • kurz neobsahuje uživatelská data, nebyl používán pro výuku - zde tedy nebude pravděpodobně požadavek na archivování pro minulý akademický rok a mělo by stačit změnit kategorii na nový akademický rok.

Oficiální nápověda: