Žádost o nový kurz je určena pro vyučující (kontrolována role učitele v systému STAG) a musí být vyplněna dle určitých pravidel. Ty jsou podrobně vysvětleny v této kapitole..

Preferovanou a nejrychlejší možností pro založení kurzu je pomocí STAG.


Porovnání možností založení
Ručně:
STAG:
 • Vyplnění žádosti v Moodle nebo zasláním požadavku přes email. Nutnost vyplnění celého a krátkého názvu.
 • Schválení předvyplněné žádosti v systému Moodle je rychlejší, kdy jedním klikem je kurz založen a poslán email s informací o schválení.
 • Ruční tvorba kurzu u požadavku přes email vyžaduje kromě vyplnění údajů o kurzu také přiřazení učitele a email není zaslán automaticky.
 • Ruční kontrola a schválení administrátorem, někdy s vyžádáním upřesňujících informací a tím prodloužení času na schválení kurzu.
 • Nutnost nastavení metod zápisu a následné provedení zápisu každého studenta.
 • Vybrání předmětu/ů a potvrzení založení pře STAG. Dlouhý a krátký název je určen dle údajů ve STAGu.
 • Automatizované rychlé založení kurzu bez nutnosti kontroly administrátora.
 • Automatické přiřazení studentů. Obvykle není nutné nastavovat metody zápisu.
 • Uvedení odkazu na kurz u předmětu ve STAG.
 • Možnost přenosu výsledků do STAG.
 • Snadnější přenos obsahu kurzu do nového akademického roku, pokud lze využít funkcionalitu "Vytvořit skupiny/kurzy z předchozí verze".
Časté problémy:
 • Neuvádění všech údajů - kategorie, krátkých názvů dle STAG.
 • Nelze zkontrolovat oprávněnost požadavku žadatele, kdy není uveden jako garant nebo vyučující.
 • Zvýšená náročnost na kontrolu a administraci.
 • Špatně nastavené metody zápisu.
 • Komplikovanější přechod do nového akademického roku.
Časté problémy:
 • Nesprávné informace u předmětu v systému STAG, například neaktuální seznam vyučujících.
 • Stag má uvedeno u předmětu více vyučujících:
 1. vyučující lze v kurzu následně upravit.
 2. pokud je vyžadováno pro stejný předmět více kurzů, musí se založit na základě rozvrhových aktivit nebo přes starý způsob bez napojení na STAG.
 • Více předmětů pro kurz:
 1. přiřazení dalšího předmětu je prováděno přes klienta STAG.

Ruční založení kurzu

Ruční založení znamená vyplnění základních údajů o kurzu do žádosti nebo ve formuláři pro nový kurz.

Preferovaný způsob založení kurzu je prostřednictvím žádosti popsané níže. Výhodou tohoto způsobuje automatické předvyplnění údajů o kurzu do systému, včetně nastavení učitele. Žádosti přes email jsou často posílány bez všech potřebných údajů a pak je založení kurzu problematičtější.

K založení kurzu postupujte dle níže uvedených kroků:

 • Na titulní stránce vstupte do kategorie s názvem Žádosti o založení kurzu a klikněte na tlačítko Další >  Požádat o založení kurzu. Tlačítko je dostupné pouze pokud je uživatel přihlášen.

Tlačítko pro založení

Příklad Žádosti o kurz

Pro rok 2019 je preferováno pojmenování dle STAG :

Zkratka ve STAG

Celý název : NAZEV_PREDMETU (od září 2020 je za název doplňován rok - NAZEV_PREDMETU (ROK_VARIANTY_PREDMETU)), úplný název kurzu je zobrazen se v horní části každé stránky v kurzu a v seznamech kurzů.

Krátký název musí být jedinečný, nelze použít stejný název pro více předmětů, proto jsou do názvu uváděny níže uvedené údaje.

Krátký název : ROK_VARIANTY_PREDMETU/KATEDRA_PREDMETU/ZKRATKA_PREDMETU (např. 2019/KAJL/PASSD)

Pokud je kurz bez napojení na STAG měl by dodržet jmennou konvenci + nově doplnění "_R" v krátkém názvu (platnost pro rok 2020).

Formu předmětu obvykle označuje první písmeno zkratky předmětu (K - kombinovaná, P - prezenční).

Pokud slouží kurz pro více předmětů, uvádí se výčet oddělených čárkou:
např.2019/KFY/NLMM1,CLMM1

Nesprávné údaje mohou vést k časové prodlevě při schvalování kurzu nebo k zamítnutí žádosti.

Stará Pravidla a nezávazná pravidla pro kurzy mimo STAG

V žádosti uveďte (*červená pole jsou povinná !):

 • Celý název*: Uveďte celý název předmětu a do závorky akademický rok a formu studia. Příkladem může být: "Škola v přírodě (2012, všechny formy)". Uvádí se vždy jen začáteční rok, v případě roku 2012/2013 zapište 2012. Pokud se má vždy jednat o aktuální akademický rok, nově se rok neudává. Forma může být:
  • prezenční (P)
  • kombinovaná (K)
  • celoživotní (C)
  • všechny formy / kombinace více forem (V)
  • nezařazeno (N) - například kurzy pro zahraniční studenty.
 • Krátký název kurzu*: Zkratka (kód) k jednoznačné identifikaci konkrétního kurzu a usnadnění hledání. Příkladem může být: "14-ÚPPE/PZSVP-X". Tento kód představuje:
  • 14 - Poslední dvojčíslí akademického roku. Lze vytvářet i pro více roků, kurz pak není automaticky resetován na začátku školního roku. Pro více roků po pak může být např. 14-17.
  • ÚPPE/PZSVP - zkratka odpovídajícího předmětu ze STAGu. Zkratka se skládá z pracoviště a kódu předmětu. Např. ÚPPE/PZSVP. První písmeno za lomítkem označuje formu studia. Pro více forem studia se obvykle zadává více zkratek oddělených čárkou a mezerou. 
  • U kurzů určených pro více semestrů, například Multimediální program ve francouzském jazyce 1,3,5,7,9, lze vytvořit jeden kurz označený písmenem X za pomlčkou (ÚPPE/PZSVP-X). V některých případech se za pomlčkou uvádí další číslo či písmena k odlišení kurzů od různých učitelů (příklad vyjímky pro kombinaci kurzu pro více předmětů: FRKONRE1,FJKONVR7).
  • Při konfliktu s existujícím kurzem nebude možno vámi zvolené jméno použít a je nutné jej odlišit, viz písmeno za pomlčnou zmíněné výše. Kurz může být skrytý, proto jej v systému nevidíte.
 • Kategorie*: Po rozkliknuti zvolte kategorii do které má být kurz umístěn. Možná je pouze jedna kategorie (volba katedry nebo projektu pokud má vytvořenou kategorii, například InPDF).
 • Souhrn: Popis kurzu zobrazující se uživatelům v seznamu kurzů. Při používání pole hledání v kurzech je do hledání zahrnut i tento text.
 • Důvody požadavku na založení kurzu:
  • Identifikaci katedry a ústavu, povinný údaj, který slouží k určení kategorie.
  • V případě doktorandů a externích pracovníků uvést garanta (nebo nadřízeného) zodpovědného za klíčovou aktivitu.
  • Při požadavku na více učitelů v kurzu uvést jejich jména (lze zaslat i později prostřednictvím emailu).
  • Můžete zde také zadat další požadavek, například o převedení dat z jiného systému Moodle.

Věnujte pozornost výchozím vlastnostem nových kurzů pro rok 2014/2015:

Maximální velikost nahrávaných souborů byla nastavena na 50MB. Tuto velikost není doporučeno zvyšovat. Při větším počtu studentů, kdy každý odevzdává větší přílohy může celková velikost kurzu dosahovat až několik GB, doporučená velikost je max. 500MB. U větších kurzů může být problém se zálohováním či obnovením kurzu.

Dostupnost je nastavena jako Tento kurz není studentům dostupný. V seznamu kurzů jsou vaše nedostupné kurzy zobrazeny šedě a pro jiné uživatele jsou skryté. Změna nastavení je popsána v Nápovědě v části Skrytý kurz.