Nápověda

Anglický kurz Moodle "Learn Moodle Basics" pro vyučující s možností certifikace :

Žádost o nový kurz je určena pro vyučující (kontrolována role učitele v systému STAG) a musí být vyplněna dle určitých pravidel. Ty jsou podrobně vysvětleny v této kapitole nebo také v kurzu Základy práce s Moodlem.

Preferovaná a rychlejší automatická metoda pro tvorbu kurzu je pomocí STAG.


Porovnání možností založení
Ručně:
STAG:
 • Vyplnění žádosti v Moodle nebo zasláním požadavku přes email. Schválení předvyplněné žádosti v systému Moodle je rychlejší, kdy jedním klikem je kurz založen a poslán email s informací o schválení. Ruční tvorba kurzu vyžaduje kromě vyplnění údajů o kurzu také přiřazení učitele a email není zaslán automaticky.
 • Ruční kontrola a schválení administrátorem
  , někdy s vyžádáním upřesňujících informací a tím prodloužení času na schválení kurzu.
 • Nutnost nastavení metod zápisu a následné provedení zápisu každého studenta.
 • Vybrání předmětu a potvrzení založení pře STAG.
 • Automatické téměř okamžité založení kurzu.
 • Automatické přiřazení studentů.
 • Uvedení odkazu na kurz u předmětu ve STAG.
 • Možnost přenosu výsledků do STAG.
Časté problémy:
 • Neuvádění všech ůdajů - kategorie, krátkých názvů dle STAG.
 • Zvýšená náročnost na kontrolu a administraci.
Časté problémy:
 • Nesprávné informace u předmětu, například neaktuální seznam vyučujících.
 • Stag má uvedeno u předmětu více vyučujících:
 1. vyučující lze v kurzu následně upravit.
 2. pokud je vyžadováno pro stejný předmět více kurzů, musí se založit na základě rozvhových aktivit nebo přes starý způsob bez napojení na STAG.
 • Více předmětů pro kurz:
 1. přiřazení dalšího předmětu je prováděno přes klienta STAG.


Častá chyba je absence akademického roku, formy ve specifikaci názvů a kategorie. Nesprávné údaje mohou vést k časové prodlevě při schvalování kurzu nebo k zamítnutí žádosti.

Preferovaný způsob založení kurzu je prostřednictvím žádosti popsané níže. Výhodou tohoto způsobuje automatické předvyplnění údajů o kurzu do systému, včetně nastavení učitele. Žádosti přes email jsou často posílány bez všech potřebných údajů a pak je založení kurzu problematičtější.

K založení kurzu postupujte dle níže uvedených kroků:

Obrazovka Kategorie Žádosti o založení kurzu

Příklad Žádosti o kurz

Pro rok 2019 je preferováno pojmenování dle STAG :

Zkratka ve STAG

Celý název : NAZEV_PREDMETU

krátký název : ROK_VARIANTY_PREDMETU/KATEDRA_PREDMETU/ZKRATKA_PREDMETU (např. 2019/KAJL/PASSD)

Formu předmětu obvykle označuje první písmeno zkratky předmětu.

Pokud slouží kurz pro více předmětů, uvádí se výčet oddělených čárkou:
např.2019/KFY/NLMM1,CLMM1

Stará Pravidla a nezávazná pravidla pro kurzy mimo STAG

V žádosti uveďte (*červená pole jsou povinná !):

 • Celý název*: Uveďte celý název předmětu a do závorky akademický rok a formu studia. Příkladem může být: "Škola v přírodě (2012, všechny formy)". Uvádí se vždy jen začáteční rok, v případě roku 2012/2013 zapište 2012. Pokud se má vždy jednat o aktuální akademický rok, nově se rok neudává. Forma může být:
  • prezenční (P)
  • kombinovaná (K)
  • celoživotní (C)
  • všechny formy / kombinace více forem (V)
  • nezařazeno (N) - například kurzy pro zahraniční studenty.
 • Krátký název kurzu*: Zkratka (kód) k jednoznačné identifikaci konkrétního kurzu a usnadnění hledání. Příkladem může být: "14-ÚPPE/PZSVP-X". Tento kód představuje:
  • 14 - Poslední dvojčíslí akademického roku. Lze vytvářet i pro více roků, kurz pak není automaticky resetován na začátku školního roku. Pro více roků po pak může být např. 14-17.
  • ÚPPE/PZSVP - zkratka odpovídajícího předmětu ze STAGu. Zkratka se skládá z pracoviště a kódu předmětu. Např. ÚPPE/PZSVP. První písmeno za lomítkem označuje formu studia. Pro více forem studia se obvykle zadává více zkratek oddělených čárkou a mezerou. 
  • U kurzů určených pro více semestrů, například Multimediální program ve francouzském jazyce 1,3,5,7,9, lze vytvořit jeden kurz označený písmenem X za pomlčkou (ÚPPE/PZSVP-X). V některých případech se za pomlčkou uvádí další číslo či písmena k odlišení kurzů od různých učitelů (příklad vyjímky pro kombinaci kurzu pro více předmětů: FRKONRE1,FJKONVR7).
  • Při konfliktu s existujícím kurzem nebude možno vámi zvolené jméno použít a je nutné jej odlišit, viz písmeno za pomlčnou zmíněné výše. Kurz může být skrytý, proto jej v systému nevidíte.
 • Kategorie*: Po rozkliknuti zvolte kategorii do které má být kurz umístěn. Možná je pouze jedna kategorie (volba katedry nebo projektu pokud má vytvořenou kategorii, například InPDF).
 • Souhrn: Popis kurzu zobrazující se uživatelům v seznamu kurzů. Při používání pole hledání v kurzech je do hledání zahrnut i tento text.
 • Důvody požadavku na založení kurzu:
  • Identifikaci katedry a ústavu, povinný údaj, který slouží k určení kategorie.
  • V případě doktorandů a externích pracovníků uvést garanta (nebo nadřízeného) zodpovědného za klíčovou aktivitu.
  • Při požadavku na více učitelů v kurzu uvést jejich jména (lze zaslat i později prostřednictvím emailu).
  • Můžete zde také zadat další požadavek, například o převedení dat z jiného systému Moodle.

Věnujte pozornost výchozím vlasnostem nových kurzů pro rok 2014/2015:

Maximální velikost nahrávaných souborů byla nastavena na 20MB. Tuto velikost není doporučeno zvyšovat. Při větším počtu studentů, kdy každý odevzdává větší přílohy může celková velikost kurzu dosahovat až několik GB, doporučená velikost je max 500MB. U větších kurzů může být problém se zálohováním či obnovením kurzu.

Dostupnost je nastavena jako Tento kurz není studentům dostupný. V seznamu kurzů jsou vaše nedostupné kurzy zobrazeny šedě a pro jiné uživatele jsou skryté. Změna nastavení je popsána v Nápovědě v části Skrytý kurz.