Nápověda

Site: Kurzy
Course: Kurzy
Book: Nápověda
Printed by:
Date: Thursday, 4 June 2020, 1:05 PM

Description

Témata představující systém Moodle a řešení nejčastějších činností a problémů.

Anglický kurz Moodle "Learn Moodle Basics" pro vyučující s možností certifikace :

Žádost o nový kurz je určena pro vyučující (kontrolována role učitele v systému STAG) a musí být vyplněna dle určitých pravidel. Ty jsou podrobně vysvětleny v této kapitole nebo také v kurzu Základy práce s Moodlem.

Preferovaná a rychlejší automatická metoda pro tvorbu kurzu je pomocí STAG.


Porovnání možností založení
Ručně:
STAG:
 • Vyplnění žádosti v Moodle nebo zasláním požadavku přes email. Schválení předvyplněné žádosti v systému Moodle je rychlejší, kdy jedním klikem je kurz založen a poslán email s informací o schválení. Ruční tvorba kurzu vyžaduje kromě vyplnění údajů o kurzu také přiřazení učitele a email není zaslán automaticky.
 • Ruční kontrola a schválení administrátorem
  , někdy s vyžádáním upřesňujících informací a tím prodloužení času na schválení kurzu.
 • Nutnost nastavení metod zápisu a následné provedení zápisu každého studenta.
 • Vybrání předmětu a potvrzení založení pře STAG.
 • Automatické téměř okamžité založení kurzu.
 • Automatické přiřazení studentů.
 • Uvedení odkazu na kurz u předmětu ve STAG.
 • Možnost přenosu výsledků do STAG.
Časté problémy:
 • Neuvádění všech ůdajů - kategorie, krátkých názvů dle STAG.
 • Zvýšená náročnost na kontrolu a administraci.
Časté problémy:
 • Nesprávné informace u předmětu, například neaktuální seznam vyučujících.
 • Stag má uvedeno u předmětu více vyučujících:
 1. vyučující lze v kurzu následně upravit.
 2. pokud je vyžadováno pro stejný předmět více kurzů, musí se založit na základě rozvhových aktivit nebo přes starý způsob bez napojení na STAG.
 • Více předmětů pro kurz:
 1. přiřazení dalšího předmětu je prováděno přes klienta STAG.


Častá chyba je absence akademického roku, formy ve specifikaci názvů a kategorie. Nesprávné údaje mohou vést k časové prodlevě při schvalování kurzu nebo k zamítnutí žádosti.

Preferovaný způsob založení kurzu je prostřednictvím žádosti popsané níže. Výhodou tohoto způsobuje automatické předvyplnění údajů o kurzu do systému, včetně nastavení učitele. Žádosti přes email jsou často posílány bez všech potřebných údajů a pak je založení kurzu problematičtější.

K založení kurzu postupujte dle níže uvedených kroků:

Obrazovka Kategorie Žádosti o založení kurzu

Příklad Žádosti o kurz

Pro rok 2019 je preferováno pojmenování dle STAG :

Zkratka ve STAG

Celý název : NAZEV_PREDMETU

krátký název : ROK_VARIANTY_PREDMETU/KATEDRA_PREDMETU/ZKRATKA_PREDMETU (např. 2019/KAJL/PASSD)

Formu předmětu obvykle označuje první písmeno zkratky předmětu.

Pokud slouží kurz pro více předmětů, uvádí se výčet oddělených čárkou:
např.2019/KFY/NLMM1,CLMM1

Stará Pravidla a nezávazná pravidla pro kurzy mimo STAG

V žádosti uveďte (*červená pole jsou povinná !):

 • Celý název*: Uveďte celý název předmětu a do závorky akademický rok a formu studia. Příkladem může být: "Škola v přírodě (2012, všechny formy)". Uvádí se vždy jen začáteční rok, v případě roku 2012/2013 zapište 2012. Pokud se má vždy jednat o aktuální akademický rok, nově se rok neudává. Forma může být:
  • prezenční (P)
  • kombinovaná (K)
  • celoživotní (C)
  • všechny formy / kombinace více forem (V)
  • nezařazeno (N) - například kurzy pro zahraniční studenty.
 • Krátký název kurzu*: Zkratka (kód) k jednoznačné identifikaci konkrétního kurzu a usnadnění hledání. Příkladem může být: "14-ÚPPE/PZSVP-X". Tento kód představuje:
  • 14 - Poslední dvojčíslí akademického roku. Lze vytvářet i pro více roků, kurz pak není automaticky resetován na začátku školního roku. Pro více roků po pak může být např. 14-17.
  • ÚPPE/PZSVP - zkratka odpovídajícího předmětu ze STAGu. Zkratka se skládá z pracoviště a kódu předmětu. Např. ÚPPE/PZSVP. První písmeno za lomítkem označuje formu studia. Pro více forem studia se obvykle zadává více zkratek oddělených čárkou a mezerou. 
  • U kurzů určených pro více semestrů, například Multimediální program ve francouzském jazyce 1,3,5,7,9, lze vytvořit jeden kurz označený písmenem X za pomlčkou (ÚPPE/PZSVP-X). V některých případech se za pomlčkou uvádí další číslo či písmena k odlišení kurzů od různých učitelů (příklad vyjímky pro kombinaci kurzu pro více předmětů: FRKONRE1,FJKONVR7).
  • Při konfliktu s existujícím kurzem nebude možno vámi zvolené jméno použít a je nutné jej odlišit, viz písmeno za pomlčnou zmíněné výše. Kurz může být skrytý, proto jej v systému nevidíte.
 • Kategorie*: Po rozkliknuti zvolte kategorii do které má být kurz umístěn. Možná je pouze jedna kategorie (volba katedry nebo projektu pokud má vytvořenou kategorii, například InPDF).
 • Souhrn: Popis kurzu zobrazující se uživatelům v seznamu kurzů. Při používání pole hledání v kurzech je do hledání zahrnut i tento text.
 • Důvody požadavku na založení kurzu:
  • Identifikaci katedry a ústavu, povinný údaj, který slouží k určení kategorie.
  • V případě doktorandů a externích pracovníků uvést garanta (nebo nadřízeného) zodpovědného za klíčovou aktivitu.
  • Při požadavku na více učitelů v kurzu uvést jejich jména (lze zaslat i později prostřednictvím emailu).
  • Můžete zde také zadat další požadavek, například o převedení dat z jiného systému Moodle.

Věnujte pozornost výchozím vlasnostem nových kurzů pro rok 2014/2015:

Maximální velikost nahrávaných souborů byla nastavena na 20MB. Tuto velikost není doporučeno zvyšovat. Při větším počtu studentů, kdy každý odevzdává větší přílohy může celková velikost kurzu dosahovat až několik GB, doporučená velikost je max 500MB. U větších kurzů může být problém se zálohováním či obnovením kurzu.

Dostupnost je nastavena jako Tento kurz není studentům dostupný. V seznamu kurzů jsou vaše nedostupné kurzy zobrazeny šedě a pro jiné uživatele jsou skryté. Změna nastavení je popsána v Nápovědě v části Skrytý kurz.

 • v systému STAG > horní záložka IS/STAG > v levé části zvolit:
Administrace Moodle Kurzů

 • Kurzy umožňuje spravovat studenty na kurzech a převod výsledků z kurzu do IS/STAG.
 • Nový kurz umožňuje vytvořit nové kurzy v systému Moodle pro zvolené předměty a rozvrhové akce.
Vyhledání předmětu pro založení kurzu

Po vyhledání předmětu jej označte zaškrtnutím, zrušte volbu vytvořit z původní verze (slouží pro vytvoření kurzu v novém roce). Volbu semestru a formy neměnte (Vše).

Vyučující a studenti jsou do Moodle automaticky zapsáni na základě údaju ve STAG. Garant předmětu má v Moodle roli Učitel bez práva upravovat.


Zrychlení vytváření kurzů, v dalším roce si vyučující může kurz sám snadno založit a využít předchozí verzi kurzu.

Součástí převodu kurzů do nového roku je snaha řešit několik problémů:
 • omezit existenci nepoužívaných kurzů.
 • snížení požadavků na administraci v budoucnu - napojení maxima předmětů na STAG.
 • zjednodušit vyhledávání - snížení počtu kurzů, skrytí nepoužívaných případně také jejich umístění mimo kategorii akademického roku.
 • omezit chybějící údaje, především krátký název odpovídající údajů ve STAG.
Zkratka STAG
 • problém s neuvedenými vyučujícími nebo neaktuální údaje ve STAG. Pak Při tvorbě kurzu může chybět vyučující, případně vyučující nemá možnost si zadat vytvoření kurzu.
 • zjednodušit přiřazení vyučujících a studentů bez nutnosti ručního přidávání a nastavování metod zápisu. Jedna z výhod napojení na STAG. To však nemusí být v některých případech žádoucí, například pokud je více vyučujících a každý má vlastní kurz.
 • možnost zjednodušení hodnocení kdy dochází k přenosu výsledků testů do STAG, kde lze následně rychleji známkovat.
Specifické požadavky
 • propojení konrétního kurzu pro více předmětů je nutné nastavovat přes klienta STAG. Toto řeší na katedře osoba s rolí Katedra či Správa předmětů.
 • zjednodušujícím krokem je vytvoření kurzu pomocí jednoho z předmětů přes STAG.
 • následně upravení krátkého názvu kurzu.
 • nastavení dalších předmětů.
STAG - přiřazení více předmětů na jeden kurz - aktivity

Nevyužívání propojení STAG
 • pokud chce vyučující kurz výhradně pro sebe a větší kontrolu. Pokud předmět není ve STAG (projektové kurzy, kurzy pro externí uživatele).
 • nutnost nastavení metod zápisu.
 • založení, obnova a případné další požadavky na ruční administraci mohou trvat delší dobu.
 • kurz může být hůře dohledatelný. U předmětů ve STAG nebude odkaz na kurz.
STAG - Odkaz na aktivitu
Oficiální nápověda:

Další předmět v kurzu


Pokud je kurz určen pro více předmětů (rozvhových aktivit), přidání předmětu k aktivitě (kurzu) probíhá přes tlustého klienta STAG.
Přídání provádí správce předmětů na katedře (uživatel STAG s rolí Katedra).

Vybrat z menu Aktivity

Z horního menu klienta vybrat Předměty > Aktivity

Úvodní obrazovka Aktivity STAG

Na úvodní obrazovce stisknout klávesu F7 pro přepnutí do režimu vyhledávání. Alternativně se po stisku klávesy F8 zobrazí všechny aktivity.

Obrazovka Aktivity po stisku klávesy F7.

V režimu vyhledávání umístěte klepnutím tlačítka myši kurzor do pole kde chcete vyhledávat, například Kód aktivity nebo Název a mezi znaky % napsat velkými písmeny znaky pro hledání (např. do kódu %MM1% ).
Znak % reprezentuje libovolný textový řetezec. Alternativně lze využít znak _ pro reprezentaci pouze jednoho znaku (%MM_).

Zadání znaků k vyhledávání.

Po zadání dotazu stiskněte klávesu F8 pro provedení dotazu.

Výsledný nalezený předmět.

Výsledkem dotazu může být konkrétní aktivita nebo více aktivit. Pomocí myši nebo kláves vyberte požadovanou.

Předměty přiřazené k aktivitě
Po volbě aktivity potřebujete přepnout na kartu Předměty a opět stisknout klávesu F7 pro vyhledávací režim.

Vyhledávání předmětů.

Ve spodní části s názvem Ostatní předměty zadejte zkratku do pole Předmět nebo text z názvu do pole Název a to mezi znaky % (např. %LMMM1%).

Výsledek hledání předmětů.

Po stisku klávesy F8 budou zobrazeny předměty vyhovující zadanému dotazu. Následně vyberte předměty pomocí zaškrtávacích tlačítek v části Označit a klikněte na tlačítko Zařadit předmět.

Výsledná obrazovka po zařazení předmětu.
Po sistku tlačítka se zařazený předmět přesouvá do horní části obsahující předměty přiřazené k aktivitě.

Důvody k výběru systému Moodle:

 • Cenově dostupný (Open Source) - samotný systém je zdarma, náklady mohou vzniknout s jeho instalací, údržbou a tvorbou kurzů. Systém je provozován na platformě Linux s využitím databáze MySQL.
 • Celosvětově používaný - desítky tisíc instalací ve firmách a všech typech vzdělávacích institucí. Desítky milionů uživatelů má již se systémem zkušenost. S využitím internetového prohlížeče a internetu lze přistupovat přes různá zařízení, tedy i tabletů a mobilů. Prostředí lze přepnout do jednoho ze stovky nabízených jazyků. Přehled některých registrovaných systémů je uváděn na stránce https://moodle.net/sites/.
 • Dostupnost podpory - tisíce lidi využívající systém sdílí informace prostřednictvím internetu, knížek nebo videí. Samotné hlavní stránky moodle.org nabízejí rozsáhlou dokumentaci.
 • Snadná přenositelnost kurzů - obsah kurzů mohou vyučující snadno zálohovat a obnovovat dle potřeby a to i mezi více systémy.
 • Neustálý vývoj - hlavní vývojáři neustále systém zdokonalují a mnohé vylepšení přichází i od komunity, výsledkem je neustále zvyšování funkcí. Nová hlavní verze přichází obvykle každých 6 měsíců. V roce 2018 byla uvedena verze 3.5.

Po přihlášení se titulní stránka mírně změní. V prostřední části najdete 3 položky:

 • Zapsané kurzy – v této části jsou zobrazeny kurzy v kterých máte nějakou roli, tedy jste studentem či učitelem. Tyto informace můžete najít také na stránce s názvem Moje stránka.
 • Pole pro vyhledávání kurzu – políčko Vyhledat kurzy je určeno k hledání v názvu kurzu dle vámi zadaného výrazu. Pokud nevíte přesnou zkratku kurzu, zadejte část zkratky nebo názvu.
 • Seznam kategorií – kurzy jsou členěny dle fakult, projektů a dále na podřízené logické struktury. Seznam je tedy určen k nalezení předmětů podle příslušnosti k určitému projektu, fakultě, katedře.

V pravé části je umístěn informační blok s kontakty na uživatelskou podporu.

V levé nejdůležitější části je několik bloků. Ty se mohou měnit v závislosti kde se v systému nacházíte, na titulní stránce najdete:

 • Navigace – určeno k rychlému přemístění (navigaci) do základních části systému, je zde například již zmíněná Titulní stránka, moje stránka, můj profil.
 • Nastavení – odkaz na vaše uživatelksé nastavení, kterým přizpůsobíte váš profil, tedy informace o vás a přizpůsobení některých nastavení systému, například zasílání růzých upozorněních.
 • Kalendář – zobrazení kalendáře a důležitých dnů v nichž se koná nějaká událost. Podrobnější kalendář najdete kliknutím na jméno měsíce nebo přes panel Navigace > Hlavní nabídka > Kalendář.
Novinkou ve verzi 3.5 je průvodce pro seznámení práce se Vzhledem Boost. Jeho opětovné spuštění lze provést kliknutímna text Spustit znovu Průvodce uživatele v patičce hlavní stránky.

Přihlášení do systému Moodle

 • K přihlášení do systému je využíván odkaz Přihlásit se v pravém horním rohu.

Odkaz na přihlášení

Na další obrazovce stačí zadat přihlašovací jméno UHK (tedy stejné jako k poště, či stránky UHK. Viz portál UHK a stránka přihlašovací údaje).

 • Obrazovka pro přihlášení by měla vypadat takto:

Okno pro přihlášení uživatele


 • Po úspěšném přihlášení je v pravém horním rohu uvedeno vaše jméno.

Potvrzení přihlášení se jménem uživatele s odkazem na odhlášení.

 • Pro hosty a po kliknutí na tlačítko "Přihlásit se jako host":

 • Pokud je přístup pro hosty cháněn heslem, objeví se formulář k zadání hesla:


Časté problémy:

 • Zadávání UHK\ před přihlašovací jméno - do systému Moodle je nutné zadávat pouze samotné přihlašovací jméno.
 • Špatné heslo - heslo je stejné jako do sítě UHK. Pokud je vyučujícím zasláno heslo ke kurzu, pak nejdříve je nutné zadat heslo do systému a následně při zápisu do konkrétního kurzu, může být vyžadováno heslo pro zápis (klíč k zápisu).
 • Prošlé heslo - Prošlé heslo lze změnit na adrese www.uhk.cz/heslo. Když se nedaří, je nutné kontaktovat Centrum služeb.


Požadavky na internetový prohlížeč

Pro korektní zobrazení a funkčnost systému Moodle jsou doporučeny následující prohlížeče (uvedené verze a vyšší):

 • Firefox 4
 • Internet Explorer 8 (doporučena verze 10)
 • Safari 5
 • Google Chrome 11
 • Opera 9 (není zmíněna v oficiální dokumentaci)

Pokud je použita nižší verze prohlížeče, mohou se vyskytnout problémy s funkčností systému (například problém s nahráváním souborů a funkcí drag and drop).


Nový uživatel

Systém kurzy je určen především pro studenty a učitele UHK s platným univerzitním účtem, který slouží pro jednotné přihlášení k většině webů UHK. Ve výjimečných případech se zřizuje externí účet pro přihlášení jen do systému Moodle.

V případě projektů určených pro větší množství externích uživatelů bývá, z důvodu omezení přístupu jen do projektových kurzů, vytvářena nová instance systému Moodle (s jinou adresou).

Najděte požadovaný kurz

Prvním krokem k přihlášení je vyhledání kurzu. K odkazu na kurz se můžete dostat více způsoby:

 • přímý odkaz na kurz od učitele (v emailu, z webové stránky..)
např. https://kurzy.uhk.cz/course/view.php?id=126
 • procházením kurzů ve stromové struktuře kategorií
Procházení kategoriíí kurzů
 • využitím pole k vyhledávání kurzů (dle krátkého názvu / zkratky, nebo dlouhého názvu).
Pole k vyhledávání kurzu
Vkročte do kurzu a zapište se

Druhým krokem je vkročení do kurzu. Pokud jste přihlášeni a je povolena metoda pro zápis sebe sama, je vám zobrazeno tlačítko k zapsání:

Příklad obrazovky s přihlášením do kurzu.

Zápis může být chráněn heslem (klíčem k zápisu), o jeho sdělení požádejte vyučujícího.

Doporučený postup pro tvorbu kurzu:

 • Vytvořit obsah
 • Upravit metody zápisu
 • Zpřístupnění (zviditelnit) kurz pro studenty.

U již existujících by mělo být provedeno:

 • Kontrola názvu (roku a formy), popisu a počet všech sekcí. V Nastavení > Správa kurzu > Upravit nastavení
 • Kontrola zda neobsahuje zápisy studentů z minulého roku - V Nastavení > Správa kurzu > Uživatelé > Zapsaní uživatelé
 • Kontrola aktuálnosti obsahu
 • Úprava metod zápisu. Zda například není omezení zápisu nastaveno na minulý rok. Zda je povolen automatický zápis studentů (metoda Zápis sebe sama do kurzu).

Nastavení kurzu

Na stránce Upravit nastavení dále lze učit několik dalších vlastností kurzu:

Typ uspořádání kurzu

Zásadní volba pro ovlivnění zobrazení hlavní stránky kurzu.

 • Výchozí a nejobvyklejší volbou je Tematické, kdy jsou jednotlivé bloky využívány jako jednotlivá témata.
 • Týdenní je podobné předchozí volbě, ale jednotlivé bloky znamenají konkrétní týden.
 • Diskuzní je zjednodušená volba kdy je využíváno pouze diskuzní fórum.
 • Formát jednoho modulu je podobné předchozí volbě, kdy je v kurzu zvolen pouze určitý modul.

Přidání obsahu

Prvním krokem editace obsahu kurzu je v levé části s názvem Správa kurzu povolit editací kliknutím na příkaz Zapnout režim úprav.

Blok nastavení k aktivaci režimu úprav

V nové verzi 3.5 je aktivace režimu úprav přidaná pod ikonu nastavení umístěnou v pravém horním rohu:

Ikona Nastavení

Po aktivaci režimu úprav máte možnost do jednotlivých sekcí kurzu vkládat buď činnost nebo materiál.

Činnost

 • Anketa / Choice (  ) - vytvoření ankety, otázky s výběrem odpovědí. Obvykle slouží k hlasování, zjištění názoru.
 • Balíček SCORM / SCORM Package (  )
 • Databáze / Database (  )
 • Dotazník / Feedback (  )
 • Externí nástroj / External Tool (  )
 • Fórum (  )
 • Chat (  )
 • Průzkum / Survey (  )
 • Přednáška / Lesson (  )
 • Slovník / Glossary (  ) - vytvoření seznamu termínů a definic. Termíny lze různým způsobem řadit a filtrovat. Pokud se termín ze slovníku objeví v obsahu kurzu je na záznam vytvořen odkaz.
 • Test / Quiz () - různé možnosti testování a hodnocení znalostí.
 • Úkol / Assigment (  ) - určeno k zadávání úkolů (seminárních prací), odevzdávání a hodnocení.
 • Wiki (  )
 • Workshop (  )

Studijní materiál

 • Balíček IMS / IMS content package (  )
 • Kniha / Book (Ikona Kniha) - vícestránkové studijní dokumenty s dělením na kapitoly. Určeno k online prohlížení bez nutnosti dalších programů. Využívá jednoduché možnosti formátování. Obsahem mohou být obrázky i další multimediální soubory.
 • Popisek / Label (  ) - vložení textu, obrazu, videa či jiného obsahu přímo na stránku kurzu. Slouží k inteligentnímu oddělení obsahu nebo doplnění sekce v podobě popisné části.
 • Složka / Folder (Ikona složky) - možnost organizace více souborů a úspoře místa na hlavní stránce. Obvykle sdružuje soubory s podobným tématem.
 • Soubor / File (  ) - určeno k nahrání souboru a přidání odkazu na něj (dokument PDF, prezentace Powerpoint PPTX a jiné).
 • Stránka / Page (Ikona stránky) - vytvoření jednoduché stránky, může obsahovat text, obrázky, odkazy i video.
 • URL (Ikona URL) - internetový (URL) odkaz na WWW stránku či soubor.
Příklad Základní vytvořené struktury (se zapnutým režimem úprav):
Příklad Struktury

Samotné sekce lze:
 • Přejmenovat – výchozí název Téma (číslo) lze změnit na vlastní (například na obrázku výše - název "Upravený Název Tématu")
 • Přesouvat – používáno pro reorganizaci pořadí.

Po zapnutí režimu úprav lze přidat soubor dvěma způsoby :

1. Drag and Drop (Táhni a Pusť)

 • Využitím funkcionality Windows lze soubor jednoduše pomocí myši uchopit na ploše nebo v jiné složce, kdy pomocí držením tlačítka myši jej přetáhnout do vybraného místa v kurzu. Při přesouvání se pod kurzorem myši objevuje zelené plus s popisem "Přidat soubor" ( ).
Naznačení umístění souboru
Po puštění tlačítka je k zobrazení souboru reprezentováno ikonou dle typu souboru a popisem odpovídající jménu souboru.

2. Přidání aktivity Soubor

V požadované sekci klikněte na odkaz pro přidání studijního materiálu:

Vyberte položku Soubor v části STUDIJNÍ MATERIÁLY :

Další část je určena pro nahrání souboru a případné další nastavení.

Pomocí přetažení souboru nebo s pomocí ikony  proveďte nahrání souboru, doplňte název a potvrďte tlačítkem Uložit.


Další informace:
Oficiální dokumentace (File Resource)

Od verze Moodle 2.7 je výchozím editorem Atto HTML editor. Na první pohled se textové editory liší vzhledem horního menu zastupující různý počet tlačítek a funkcí. Starší editor s názvem TinyMCE funkcí poskytuje více, otázkou však může být jeho podpora v budoucnu.

Menu editoru TinyMCE

Obrázek: TinyMCE editor (Nabídka nástrojů)

Atto HTML Menu

Obrázek: Atto HTML editor (Nabídka nástrojů)

Důvodem výchozí nabídky menších možností úprav písma, například v podobě velikosti a barev, je snaha o celkové sladění systému se zvoleným grafickým motivem. Ve výchozím nastavení tak může být snaha potlačit kreativitu uživatelů, neboť v minulosti s přechodem na novější vzhled a verze systému Moodle docházelo ke konfliktu používaných typů písma a barev v kurzu a jiných ve zvoleném grafickém vzhledu systému. Celkový dojem pak mohl působit rušivě a nevzhledně.

Další konflikt se vzhledem i funkčností může vzniknout vlivem zobrazení na různých zařízení, tedy různé prohlížeče, mobilní zařízení, různé používané rozlišení.

V extrémním, ale stále častějším případě může být obsah posuzován i z pohledu přístupnosti (dostupnost obsahu a webu pro handicapovaní). Pak přílišná kreativita může být problém.


Přepínání editorů

Volbu výchozího editoru najdete:

V pravém horním rohu pomocí šipky u jména uživatele zvolit Předvolby > Volba Editoru


První kroky

Po startu editoru je menu minimalizované, více tlačítek zobrazíte kliknutím na:Tlačítko: Více tlačítek.

Dále je práce podobná jako v běžných textových editorech. Fungují i některé klávesové zkratky, například Ctrl + B pro nastavení tučného textu.


Editace HTML

Pokročilé možnosti pro zkušenější uživatele poskytuje přímá editace HTML, tu najdete:

Tlačítko Zobrazit více tlačítek > HTML (<>)

Doporučena je opatrnost a případná kontrola validnosti kódu.


Známé problémy

 • Podmínkou využití editoru je podporovaný prohlížeč s funkční instalací podpory jazyka Java. Pokud něco nefunguje, menu editoru se nezobrazí a editace materiálů je tak značně omezená.
 • Využití vkládání z Wordu či vkládání obsahu stránky v podobě obrázku je funkční, výsledný kód HTML není zrovna ideální. V budoucnu by mohl být s tímto problém, například se zobrazením v budoucích verzí systému nebo při požadavku na přenos kódu do jiných webových stránek či systémů.

Z pohledu administrátora

výchozí nastavení lze doplnit o některé funkcionality například přidáním možností barev a přepnutí editoru na celou obrazovku:
https://MOODLE/admin/settings.php?section=editorsettingsatto
style1 = title, bold, italic, fontcolor
other = html, fullscreen

Více:

https://docs.moodle.org/35/en/Text_editor

Výchozí nastavení systému určuje role uživatelů ve dvou hlavních kontextech:

 • Kategorie - možnost určit roli Manažer nebo Tvůrce kurzu. Role Manažera může být přidělena pracovníkům zodpovědným za celou kategorii s požadavkem na dohled a správou kurzů. Tvůrce kurzů zatím není v tomto systému využívána, k tvorbě kurzů je využíváno žádostí schvalovaných správcem systému.
 • Kurzu - oprávnění v kurzu je členěna podobně:
  • Student - běžná role pro účastníky kurzu. Student může procházet materiály, odevzdávat úkoly, získát ohodnocení či odznaky.
  • Učitel bez práva upravovat - role umožnující prohlížení materiálů a úkolů s možností provádět hodnocení.
  • Učitel - výchozí role žadatele o kurz. Kromě správy obsahu může zapisovat studenty a učitele bez práva upravovat (výchozí bezpečnostní nastavení). Oprávnění může být přiděleno na žádost od správce systému.
  • Manažer -  Nejvyšší oprávnění s možností měnit v kurzu i učitele.

Dle přihlášení systém rozlišuje:

 • Registrovaný uživatel - přihlášený uživatel s platným a povoleným účtem.
 • Host - uživatel bez platného přihlášení.

Přidělení rolí v kurzu provádí oprávněný uživatel pomocí ručního zápisu.

Více informací:

https://docs.moodle.org/28/en/Managing_roles

V metodách zápisu lze ovlivnit jakým způsobem bude probíhat zápis (přihlášení) studentů do kurzu. Nastavení najdete v:

Správa kurzu > Uživatelé > Metody zápisu
 • Ruční zápis poskytuje největší kontrolu, ale pro velký počet studentů je ruční zápis učitelem velmi pracný a nepraktický. Pomocí této metody je vždy zapsán učitel. Ruční zápis do kurzu musí být vždy povolen, odebráním (křížek), či deaktivací (oko), si zrušíte přístup do kurzu !. Vyvolání okna k přidání uživatele je možné více způsoby, v níže uvedeném okně je to ikona hlavy (Ikona hlavy pro přidání uživatele).
 • Zápis sebe sama poskytuje určitý automatizovaný způsob, kdy student se do kurzu sám zapíše. Podmínky za jakých si může předmět zapsat ovlivní učitel v nastavení metody, tzn. po kliknutí na ikonu ozubeného kola. Obvykle stačí pouze kliknout na ikonu oka k povolení metody s výchozím nastavením.

Nastavení metod zápisu

obr. Metody zápisu

 • Výchozí uvedené nastavení je doporučeno neměnit.
 • Ruční zápis do kurzu musí být vždy povolen, odebráním (křížek), či deaktivací (oko), si zrušíte přístup do kurzu !!
 • Přístup pro hosty není příliš obvyklé povolit, obsah poté může vidět kdokoliv. Může být využívn pro zpřístupnění obsahu externím uživatelům.

Volby automatizovaného způsobu zápisu

Níže je zobrazeno výchozí nastavení metody s názvem Zápis sebe sama do kurzu. Pod obrázkem jsou krátce zmíněny nejčastěji využívané možnosti.

Zápis sebe sama do Kurzu

obr. Zápis sebe sama do kurzu

 • Klíč k zápisu - možnost omezit zapsání do kurzu pouze studentům znající daný klíč (heslo), které je obvykle zasíláno pomocí emailu nebo sděleno jiným způsobem. Velmi často se však stává, že student se chce do systému přihlašovat pomocí zaslaného hesla. Správně tedy je nejdříve se přihlásit do systému Kurzy a teprve po vyhledání kurzu zadat požadované heslo k zápisu. Více je zmíněno v části Přihlášení
 • Doba trvání platnosti zápisu - jde o dobu platnosti zápisu, po této době dojde k odhlášení zápisu studenta z kurzu. Doporučeno nepoužívat! Pro studenty do dalšího roku se obvykle zakládá další kurz a není tedy vhodné využívat automatické vymazání z kurzu. V případě 10 dní tedy bude zápis po 10 dnech zrušen!
 • Začátek zápisu - velmi častá volba data od kterého je umožněn zápis do kurzu. Například datum začátku školního roku.
 • Konec zápisu - omezení do kdy je možné se zapsat. Pokud nemá být umožněn zápis v průběhu semestru, zvolte datum od kdy nemají možnost studenti práva zápisu. Například týden po první přednášce. Doporučeno používat s opatrností!
 • Maximum zapsaných uživatelů - volba pro omezení maximálního počtu studentů. Výchozí je neomezeno (0).
 • Posílat uvítací dopis - zda má být odeslán email s potvrzením o zapsání do kurzu, vhodné je zasílat, tedy ponechat výchozí volbu.
 • Vlastní uvítací zpráva - možnost vlastního textu v uvítacím dopisu (emailu).

Ruční zápis je určen spíše v případě problémů s automatickým zápisem nebo k přidělování jiných rolích než student.

Přidání uživatele provedete takto:

Správa kurzu > Uživatelé > Zapsaní uživatelé

V pravém horním rohu kliknout na tlačítko Zapsat uživatele

Okno Zapsat uživatele

 • V okně můžete vybrat roli, kterou má uživatel v kurzu.
 • Pomocí tlačítka Hledat najít požadovaného uživatele.
 • S tlačítkem Zapsat potvrdit zápis a požadovanou roli.

Učitelé mohou přidělit pouze roli Učitel bez práva upravovat. K přidělení role Učitel je nutné kontaktovat správce systému.

V okně uživatelů jsou vidět pouze již někdy přihlášení uživatelé.

Správa přidaných uživatelů

V okně Zapsaní uživatelé dále můžete:

 • Získat informace o rolích, způsobu a data zápisu.
 • Spravovat role v kurzu - odebráním všech rolí způsobí odepření přístupu do kurzu.
 • Zcela vyškrtnout uživatele.

Problémy

 • Uživatel není k nalezení.
Uživatel se pravděpodobně do systému Moodle ještě nepřihlásil, systém nevidí všechny UHK účty, ale pouze úspěšně přihlášené. Vyjímkou jsou ručně vytvořené účty pro externí uživatele.


Přístup pro externí uživatele


V rámci UHK je povolen přístup do Moodle prostřednictvím ověřování Domény určitým skupinám uživatelů. Zpřístupnit kurz pro externí uživatele lze více způsoby.

přístup pro Hosty
 • anonymní přístup bez nastavení hesla neumožní kurz zpřístupnit pouze vybraným uživatelům.
 • pouze limitovaný přístup bez možnosti komunikace v diskuzích, účast v testech a odevzdávání úkolů.
 • mezi nevýhody patří absence možnosti sledování kdo na kurz kouká a uchovávání historie činností.
 • s nastavením hesla lze částečně omezit kdo se k obsahu kurzu dostane, stále však jde o anonymní omezený přístup.
 • host může být pouze jeden, nelze tedy určit více hostů s různým heslem.

Nastavení najdete:

Správa kurzu > Upravit nastavení > Přístup pro hosty

Nastavení přístupu pro hosty

Zda je přístup povolen pro hosty se pozná při prohlížení kategorií, kde v pravé části jsou ikony reprezentující nastavené metody zápisu.

Výpis kurzu s různými metodami zápisu

 • Ikona hlavy značí povolení přístupu pro Hosty. Pokud by u ikony byl klíč (Ikona reprezentující přístup hosta s heslem)  musí host znát heslo. Další dvě ikony reprezentují zápis sebe sama do kurzu, případně zápis sebe sama do kurzu podmíněný znalostí hesla.
 • Po kliknutí na kurz se zobrazí přihlašovací stránka kde je nutné kliknout na ikonu s popisem "Přihlásit se jako host".

Vytvoření externího uživatele
 • Systém ověřuje uživatele buď pomocí účtu UHK nebo hledá uživatele v interní databázi uživatelů (ručně vytvořené účty). Do této interní databáze systému Moodle může správce systému uživatele ručně přidat. Provádí se to po jednom či hromadně prostřednictvím CSV souboru (tabulky z Excelu).
 • Po přidání a přihlášení může uživatel provádět stejné činnosti jako kterýkoliv jiný uživatel UHK. Může se tedy zapisovat i do různých kurzů pokud mu to metody zápisu povolují. Kurzů, které mají povolenou metodu zápisu sebe sama do kurzu bez hesla či časového omezení je velké množství.
 • S ohledem na výše uvedené je doporučeno příliš nevyužívat ruční tvorbu uživatelů na hlavním systému Moodle (kurzy.uhk.cz). Pokud by se mělo jednat o desítky, až stovky externích uživatelů, je na zvážení vytvoření nové instance systému Moodle na jiné adrese, například projektX.uhk.cz.

Nové kurzy jsou zakládány jako skryté. Důvodů je několik:

 • Kurz má být dostupný až po úplném dokončení obsahu.
 • Dostupnost kurzu je vhodné povolit až po nastavení požadovaných metod zápisu, které jsou různé a vyučující si je obvykle chce zvolit sám. Například určité termíny zápisu, zápis chráněný pomocí hesla.
 • Viditelnost může být pouze pro určitý semestr, to se neděje automaticky, je to tedy opět na vyučujícím.
 • Nabídka nepoužívaných kurzů zbytečně mate studenty.

Zpřístupnění provedete:

 • V administraci kurzu Správa kurzu > Upravit nastavení změňte Viditelný > Ukázat (starší Moodle - Dostupnost > Tento kurz není studentům dostupný).

Nastavení kurzu

Obr. Upravit nastavení kurzu - základní nastavení.

 • Nový vzhled: U názvu kurzu využít ikonku Nastavení a zvolit položku Upravit nastavení:

Nastavení kurzu v novém Motivu

 • V novém okně je viditelnost nastavována přes rozbalovací menu u volby Viditelnost kurzu.

Nastavení viditelnosti v motivu Boost

Skrytím znepřístupníte kurz již zapsaným uživatelům, u odkrytého kurzu je tedy skytí obvykle prováděno až po ukončení akademického roku.

Skrytý kurz vidí pouze učitel v daném kurzu a správce! V části hlavní stránky označené jako Mé kurzy jsou skryté kurzy šedé.

Individuální vytvoření zálohy (archivace) kurzu je požadováno z několika důvodů:

 • Přenosu kurzu nebo jeho části do jiného kurzu, případně na jiný systém Moodle.
 • Záloze dat k určitému datu. Obvykle je účelem především prevence před neočekávanými událostmi, pomůže například při nechtěném smazání části kurzu.

Zálohování je prováděno pomocí průvodce, tedy na základě zaškrtnutí různých voleb týkající se možností zálohy. Obvykle jsou využívány přednastavené hodnoty.

V bloku Správa kurzu zvolte Záloha.

menu nastavení kurzu - volba Záloha

První část průvodce s názvem Počáteční nastavení předurčuje, jaká data chceme zálohovat (výchozí nastavení):

 • IMS Common Cartridge 1.1 (ne) - možnost vytvoření balíčku vyhovující formátu IMS. Nepříliš používané nastavení pro přenos mezi různými LMS systémy a to s omezením (http://docs.moodle.org/25/en/IMS_Common_Cartridge_import_and_export).
 • Zahrnout zapsané uživatele - mají se zálohovat i údaje o zapsaných uživatelích? Při záloze na konci roku obvykle ano, pokud jde však pouze o zálohu studijních materiálů, pak ne. Tato volba je dostupná pouze správci systému.
 • Anonymizovat uživatelská data (ne) - provede přejmenování uživatelů (ochrana jmen uživatelů). Tato volba je dostupná pouze správci systému.
 • Zahrnout přidělení rolí (ano) - záloha bude obsahovat uživatelské role, tedy seznam učitelů a studentů.
 • Zahrnout moduly činností (ano)
 • Zahrnout bloky (ano)
 • Zahrnout filtry (ano)
 • Zahrnout komentáře (ano)
 • Zahrnout události kalendáře (ano)
 • Zahrnout podrobnosti o splnění činností v kurzu (ano)
 • Zahrnout protokoly o činnosti v kurzu (ne) - součástí zálohy budou protokoly o činnosti (Správa kurzu > Sestavy).
 • Zahrnout historii známkování (ne) - Součástí zálohy bude hodnocení studentů.
 • Zahrnout banku úloh (ano)V druhé části průvodce s názvem Nastavení schématu máte možnost zvolit, jaké konkrétní části kurzu mají být do zálohy zahrnuty:


Po kliknutí na tlačítko Další je zobrazen přehled s volbami zálohy. Pokračujte tlačítkem Provést zálohu:

Po dokončení by měla být zobrazena zpráva o úspěšném provedení zálohy. Následně je zobrazena stránka Import, kde je v části Oblast pro soukromé zálohy kurzů zobrazen odkaz na soubor se zálohou s možnostmi stáhnutí či obnovit.

Pro přenos do nového systému stáhněte soubor do počítače přes odkaz Stáhnout.


Oficiální nápověda:

Moodle.org: Course backup. [online]. Dostupné z: https://docs.moodle.org/en/Course_backup

V nastavení kurzu vyberte volbu Obnovit.
Nastavení - volba Obnovit

V prvním kroku průvodce pro obnovu kurzu je nutné přidat soubor se zálohou, to je možné bud přetažením nebo pomocí tlačítka Vyberte soubor.

Průvodce obnovou kurzu - nahrání souboru

Po úspešném nahrání se  okně zobrazí modře název souboru a dalším krokem je potvrzení požadavku přes tlačítko Obnovit.
Dalším krokem je zobrazení podrobnostech o záloze a o nastavení. Stiskněte tlačítko Pokračovat.
Obnova kurzu - podrobnosti o záloze

Místo obnovy poskytuje možnosti určení zda má být kurz obnoven jako nový (pro administrátory) nebo častější volba Obnovit do toho kurzu, v případě nového kurzu se nejčastěji využívá možnosti Odstranit obsah tohoto kurzu a poté obnovit. Zvolte druhou možnost a stiskněte Pokračovat.

Obnova kurzu - určení místa obnovy
Možnosti nastavení poskytují volby k upřesnění obnovy nastavení, nejčastěji je ponecháno výchozí nastavení, někdy se zahrnují metody zápisu, pokud předmět plně využívá STAG pak další metody zápisu nejsou obvykle využívány. Změnte dle uvážení a pokračujte tlačítkem Další.
Obnova kurzu a upřesňující nastavení

Poměrně důležitá je obrazovka Nastavení kurzu, kdy se velmi často mění konfgurace kurzu:
 • Přepsat konfiguraci kurzu - obvykle Ano pro změnu dalších uvedených parametrů.
 • Název kurzu - když byl kurz založen ze STAG, tlačítko přepsat je nezaškrtnuto, pak je název předmětu ponechán dle dat ze STAG.
 • Krátký název kurzu - když byl kurz založen ze STAG, tlačítko přepsat je nezaškrtnuto, krátký název je dle STAG + označení roku a pracoviště.
 • Začátek kurzu - volba pro upřesnění data kdy kurz začíná. Doporučeno nastavit dle skutečnosti.
 • Zachovat aktuální role a zápisy - ANO - volba pro ponechání zapsaných vyučujících a studentů. Případné upřesnění se provádí až po obnově dat.
Obnova kurzu - nastavení kurzu
Další obrazovka obsahuje Přehled o obnovovaných datech a nastavení, pokrčujte k samotnému obnovení přes tlačítko Provést obnovu.


Resetování kurzu znamená možnost obnovení výchozího stavu, před zápisem studentů. To je vhodné při přípravě kurzu na nový rok, kdy je prováděno  odstranění studentských registrací a uživatelská data.

Reset je obvykle prováděn ručně administrátorem serveru na začátku školního roku. Pro rok 2015/2016 bylo u každého kurzu ručně provedeno:

 • Reset kurzu s výchozím nastavením (viz obrázek níže).
 • Nebylo provedeno přejmenování kurzu na rok 2015!. Dlouhý i krátký název by si měl každý učitel zadat dle STAGu či dle svého uvážení !

Nebyl proveden reset u kurzů:

 • Nastavených jako skrytých
 • Porušující standardní konvenci pro pojmenovávání kurzů (například nebyl uveden rok v názvu).
 • U kurzů v jejichž názvu byl již uveden rok 2015, nebo naopak starší než 2014, tzn. 2013, 2012.
 • Umístěných v projektových kategoriích, tedy Augustin, Erasmus, INDICT, InPdF, PříFIno, .

Nastavení resetu kurzu

Reset nenastavuje metody zápisu. To může být nežádoucí :
 • Pokud je povoleno neomezené přihlašování, pak se studenti mohou do kurzu kdykoliv přihlásit.
 • Velmi často se tak stane, že ještě před změnou metod zápisu probíhají nechtěné zápisy (studenti z minulého roku, či jiní, hledající informace o předmětech, přestože předmět nemají ještě zapsaný).

Prezentace

K přípravě využijte aplikaci PowerPoint nebo OpenOffice Impress. Vhodné může být zmínka, v kterém nástroji byla prezentace vytvořena, mezi aplikacemi není 100% kompatibilita a vzhled může být odlišný. V obou programech lze  výslednou prezentaci uložit do spolehlivého formátu PDF.

S prohlížení vám může pomoci program Microsoft PowerPoint Viewer.

Moderní se stávají prezentace v podobě videí, nebo jiné. Příkladem inovace může být prezentace vytvořená pomocí www.prezi.com.


Screen capture

Kromě samotné podpory zachycení dění na obrazovce (např. klávesa PrtScr) existuje velké množství nástrojů.

Rychlostí a množstvím funkcí vynikají například Greenshot, ScreenGrab, Wink. Z komečních Captivate, Camtasia.

Některá doporučení a seznam programů je probírán na stránkách Moodle.org.


Redukce velikosti materiálů

S ohledem na velikost kurzu a mobilní uživatele je doporučováno velikost různých materiálů přizpůsobit:

 • Vkládané obrázky je vhodné redukovat  - obvykle doporučovaná maximální velikost strany je 1024 pixelů. Zdrojový formát je obvykle v podobě JPG či PNG. Méně vhodný bývá TIFF.
 • Hudební doprovod je doporučován spíše omezeně a opět s využitím vhodné komprese, obvykle jde o soubory ve formátu  MP3.
 • Videa mají dodržovat kombinaci předchozího. Full HD rozlišení je využíváno spíše v prezentacích určených na velká plátna, pro web to může být například televizní rozlišení 720×576. Známé jsou formáty AVI, WMV, MPG, mezi moderní jsou zmiňovány MP4 či MKV.
 • Videa i hudební doprovod doporučujeme vkládat spíše jako samostatné materiály. V prezentacích obvykle zbytečně navyšují velikost a uživatel někdy má někdy problémy s jejich přehráním.

1. V tématu (sekci) kam chceme test přidat kliknout na Přidat činnost nebo studijní materiál

Výběr činnosti : Test

2. Ze seznamu vybrat Test a potrdit přes tlačítko Přidat

3. Upřesnit parametry testu – důležitý a povinný  je především název, který se zobrazuje jako popis testu,

pro jednotlivé položky je zobrazena nápověda po kliknutí na kolečko s otazníkem .

Časování:

Zpřístupnit test – přesný datum a čas kdy má být test dostupný

Uzavřít test – přesný datum a čas do kdy musí být test absolvován (dostupný).

Časový limit – určení časového limitu, kdy je uvedený čas odpočítáván od spuštění testu. 4as do konce je v průběhu testu zobrazne v navigačním bloku.

Když vyprší čas – upřesnění chování po uplynutí časového limitu.

 • Otevřené pokusy jsou automaticky odeslány - pokud vyprší čas je automaticky proveden pokus o odeslání testu, případně test uzavřen a vyhodnoceny průbežně uložené pokusy.
 • Pokusy musí být odeslány před vypršením lhůty nebo se nepočítají - pokud není provedeno ruční odeslání, nejsou uloženy a hodnoceny žádné z odpovědí.
Známka

Potřebná známka – nastavení limitu pro splnění testu, obvykle se doplnuje až po vložení všech otázek.

Chování úloh
Adaptivní režim – obvykle u testů nanečisto a s okamžitou odezvou. Režim bez penalizace
Odložený výsledek – výsledky a zpětná vazba je zobrazena až po úplném odevzdání a vyhodnocení testu.
Okamžitý výsledek
S mírou jistoty – student navíc uvádí jak hodně si je jistý svou odpovědí, kdy na základě uvedení jistoty lze získat či ztratit další body.
Možnosti prohlídky
Nastavení ovlivnující informace o výsledku testování (správné odpovědi / známky).
V průběhu pokusu – pro některé speciální testovací režimy (interaktivní s vícero pokusy), kdy je zobrazena zpětná vazba v průběhu pokusu.
Ihned po pokusu o zvládnutí testu.
Později, dokude je test zprřístupněn – informace v době času mezi zpřístupněním a uzavřením testu.
Po uzavření testu, pokud je datum uzavření nastaveno.
Jednotlivé volby možností prohlídek:
Pokus
Zda je správně
Body
Konkrétní rekace
Obecná reakce
Správná odpověď
Celková reakce
Další omezení pokusů
Vyžaduje heslo – pro přístup k testu je dále vyžadována znalost zadaného hesla (pro účely ustního sdělení na učebně těsně před testem).
Vyžaduje síťovou adresu – další ochrana přístupu na vybrané sítové adresy (omezení na místní síť / učebnu / konrétní počítač).

Typy testových úloh

Výběr typu testové úlohy

4. Přídání testové úlohy (otázky)

Dlouhá tvořená odpověď (Essay question type)
 • na otázku student píše odpověď v podobě několika slov či vět.
 • lze přidat odpověď v podobě připojení souboru (lze navíc určit konrétní typ souboru).
 • součástí otázky může být předpřipravený text (šablona).
 • úlohu nelze vyhodnoti automaticky a učitel musí provést ruční ohodnocení.
 • https://docs.moodle.org/en/Essay_question_type
Doplňovací úloha (Cloze) [Embedded Answers (Cloze)]
 • speciální typ úlohy obsahující text s až několika různými úlohami.

Příklad:

Příkaz pro vypsání pracovního adresáře v Linuxu: {1:SHORTANSWER:%100%pwd#Velmi dobře} 
Jednoduchá vypočítávaná úloha [Calculated simple]

Určeno pro matematické úlohy např.

Kolik Wh spotřebuje má PC měsíčně pokud počítáme s {x} dny a {y} hodin denne a prikonem {z} W.
Krátká tvořená odpověď [Short answer]

Poskytuje automatické vyhodnocení. Populární například pro vzorce / slovíčka. Možnost zadat více správných odpovědí.

Numerická úloha [Numerical]
Podobné krátké tvořené odpovědi. Ale navíc s podporou výpočtů a převodů jednotek.
Pravda/Nepravda [True/False]
 • Na zadanou otázku jsou přípustné pouze dvě odpovědi. Pravda pokud zadaný text je pravdivý a Nepravda pro nesouhlas s tvrzením v úloze.

Přiklad otázky typu Pravda nebo Nepravda

Přiřazování [Matching]
 • Pro každou podúlohu jsou vybírány odpovědi.

Příklad přiřazování

Přiřazování z krátkých odpovědí Random short-answer matching]
Výběr z možných odpovědí [Multiple choice]
příklad Multiple Choice
Vypočítávaná úloha [Calculated]
Vypočítávaná úloha s více možnostmi [Calculated multichoice]

Import Dat

Do banky úloh může být využit import dat a tvořit jednoduché otázky například ve Wordu dle vzoru:

Co není interní část počítače:
A. Pevný disk
B. Klávesnice
C. Procesor
ANSWER: B

Soubor se ukládá jako jednoduchý txt dokument s kodováním UTF8 a pro import se využívá Formát Aiken. Otázka musí být na jednom řádku (bez použití Enter).

Oficiální nápověda:

http://docs.moodle.org/en/Questions

Pro vytvoření testu s náhodným pořadím a náhodným výběrem z okruhu otázek, lze využít přidání náhodné úlohy z banky úloh.

Při úpravě testu vyberte volbu náhodnou úlohu z banky úloh.

Přidat náhodnou úlohu z banky úloh

Dalším krokem je upřesnění kategorie z které má být test generován a počet úloh.

Upřesnění kategorie a počtu úloh

Po potvrzení tlačítkem Přidat náhodnou úlohu je v testu zobrazen u otázek popis Náhodná ..

Test s náhodnými úlohami


Export Banky úloh

V kurzu najít blok Správa kurzu a zvolit v bance úloh volbu Export :

Správa kurzu > Banka úloh > Export

Nastavení Exportu Banky úloh do souboru

Pro účely přenosu banky úloh je vhodná volba formátu : Formát Moodle XML

Při exportu se vždy vybírá kategorie, která má být exportována. Společně s exportem lze přenášet i informaci o kategorii, pokud tuto informaci chcete zachovat ponechte zaškrtnutou volbu Zapsat kategorii do souboru.

K obecným nastavením kategorie (oficiální nápověda):

 • Při větším množství je lepší roztřídit testové úlohy do kategorií a podkategorií.
 • Každá kategorie má svůj kontext, který určuje, kde mohou být úlohy z dané kategorie použity:

 • Kontext činnosti - úlohy jsou dostupné pouze v daném modulu činnosti
 • Kontext kurzu - úlohy jsou dostupné v celém kurzu (asi nejčastější)
 • Kontext kategorie kurzů - úlohy jsou dostupné ve všech kurzech v dané kategorii kurzů
 • Systémový kontext - úlohy jsou dostupné ve všech kurzech na serveru

Kategorie úlohy se rovněž používají při práci s náhodně vybíranými úlohami. Ty se vybírají vždy z jedné vybrané kategorie úloh.

Uložení souboru bude iniciováno kliknutím na tlačítko Exportovat úlohy do souboru

Import Banky úloh

V kurzu najít blok Správa kurzu a zvolit v bance úloh volbu Import:

Správa kurzu > Banka úloh > Import

Ve vlastnostech formátu opět zvolit Formát Moodle XML :

Import banky úloh

Do části Importovat musíte pomocí tlačítka Nahrát soubor najít a nahrát soubor s exportovanými otázkami, případně tento soubor nahrát přetáhnutím pomocí myši.

Část Obecná nastavení umožnuje po rozkliknutí nastavit některá rozšířená nastavení, například pro práci s kontextem a kategorií, pokud tyto informace nechcete importovat.

Tlačítkem Importovat zahájíte proces nahrání otázek do Banky úloh ve vybraném kurzu.


Oficiální zdroj:

https://docs.moodle.org/en/Question_bank

Odznaky jsou motivačním prvkem a představují zajímavý způsob odměny za splněních určitých činností v kurzu.

Tato kapitola se zaměří dále na příklad vydání odznaku za splnění testu. První odstavec, věnovaný globálnímu nastavení, může vyučující přeskočit.


Povolení sledování plnění pro správce systému

K větší podpoře možností udělování odznaků je nutné zapnout pro celý server sledování plnění (výchozí je neaktivováno):

Nastavení > Správa stránek > Pokročilé funkce > Povolit sledování plnění (enablecompletion)

Nápověda říká: Pokud je povolena, tato volba vám umožňuje zapnout funkce sledování plnění na úrovni kurzu.

Na stránce pokročilé funkce lze v případě požadavků odznaky zakázat volbou Povolit odznaky (enablebadges) (Výchozí volba je aktivováno).


Nastavení sledování plnění ve správě kurzu

Určení , že je test splněn vyžaduje aktivaci sledování plnění a to jednak v nastavení kurzu a poté i u konkrétních činností, v našem případě tedy testu. Ve výchozím nastavení není nastavení povoleno (pravděpodobně s ohledem na úsporu systémových zdrojů). Změnu je nutné provést v nastavení kurzu:

Nastavení > Správa kurzu > Sledování plnění > Povolit sledování plnění 

Nápověda říká: Po zapnutí je nastavení sledování plnění zobrazeno na stránce Absolvování kurzu a v nastavení činností kurzu.

 • Nová sekce Absolvování kurzu umožnuje nastavit kritéria podle kterých bude kurz splněn. Návod se však dále věnuje pouze vystavení odznaku za splnění konkrétní činnosti.

V případě testu je nutné jít do vlastností testu a v části Plnění činností nastavit kritérium dle kterého bude test splněn. Obvyklé je dle vzoru níže v kombinaci se zaškrtnutím Požadovat známku.

Nastevení plnění činností u testu

Vytvoření a nastavení odznaku

Posledním krokem u používání odznaků je jejich vytvoření, to je dostupné v sekci Odznaky ve správě kurzu:

Nastavení > Správa kurzu > Odznaky > Přidat odznak

K základnímu nastavení odznaku je nutné vyplnit název, popis a přidat obrázek (velikost obrázku by měla být 100x100 px). K pokročilejším nastavením patří informace o vydavateli, což může být například katedra a vyučující. Nápovědou může být náhled na podrobnosti o odznaku, který je uveden na konci této stránky.

Volby k nastavení odznaku

Pro vydání odznaku za splnění testu budeme požadovat upravit kritéria a to konkrétně volbu Dokončení činnosti:


V kritériích lze nastavit více požadavků ke splnění.

Nastavení dokončenní činnosti

Po úspěšném splnění kurzu již může uživatel vidět odznak ve svém profilu.

NBáhled na odznak v profilu uživatele

Po kliknutí na obrázek s odznakem se dozví i podrobnosti:

Náhled na podrobnosti o odznaku

Další zdroje:

https://docs.moodle.org/27/en/Category:Badges

https://moodle.org/mod/forum/view.php?id=8085 Moodle.org Forum

Ruční přidělení odznaku

 • Tato volba je vhodná pokud jde o složitější kurz a potřebu 100% kontroly nad udělováním odznaku nebo v případě nutnosti odměňovat za zásluhy, například sponzorství, čestné události nebo splnění zkoušky mimo systém.

 • Po již známém vytvoření odznaku je nutné upravit kritérium odznaku:

Nastavení > Správa kurzu > Odznaky > Správa odznaků > Kritéria

Zde je pro náš požadovaný účel volba Ruční přidání role, obvykle to bývá Učitel.

Po dokončení nastavení lze odznak přidělit na záložce Příjemci. Po kliknutí na tlačítko Udělený odznak je zobrazeno s okno s volbou příjemce odznaku.

Na pravé straně stačí označit příjemce a tlačítkem Udělený odznak je příjemce potvrzen a přesunut mezi držitele odznaku.

Odstranění takto udělených odznaků je problematičtější a provádí se odstranění daného typu odznaku na stránce Správa odznaků.

Doplnění kurzu o multimediální obsah je velmi populární. S požadavky na video však je žádoucí zohlednění určitých pravidel:

 • Zvolte vhodnou velikost. Systémové zdroje nejsou neomezené a kurzy jsou využívány i z mobilních zařízení, velká videa je tedy snaha omezovat a optimalizovat. Obvykle tedy rozlišení nepřekračuje 720x540 bodů, časté je 640x480 a při kódování je využívána komprese, například využití formátu MP4.
 • Pokud je to možné, využijte externí úložiště, například Youtube či Vimeo. V případě Youtube tím získáte navíc i některé funkce navíc, například volbu kvality přehrávání, odkaz na samostatné video na YouTube. Z pohledu kompatibility a bezproblémovosti přehrávání je volba uložení na Youtube téměř ideálním řešení, nastavení možnosti kvality navíc zajištuje možnost přehrávání i na pomalejším připojení, či snahy šetřit přenášená data u uživatelů využvající mobilní připojení s omzením počtu přenášených dat.
 • Ukládáním videa do Moodle má být pouze výjimečné a krajní řešení, doporučené jsou výše uvedená externí úložiště. Po domluvě je možné uložit soubory na některý z webových serverů UHK a pak již dále využívat při editaci kurzu adresy na videa.
 • Možnosti zobrazení a přehrání videa jsou dále závislé na používaném internetovém prohlížeči. Pokud jde tedy o klasický stolní počítač, může být nutné používání některého z novějších prohlížečů a doinstalace podpory videa (kodeky).

Vložení videa jako Soubor

 • První možností je vložení videa je přidání materiálu s volbou vložení souboru  - kliknout na Přidat činnost nebo studijní materiál a volbu vložit soubor.
  Kliknout a odkaz pro přidání nového materiálu
 • V dalším novém dialogovém okně je nutné vyplnit alespoň název a popis, poté přidat soubor. V pokročilém nastavení vzhledu můžete dále upřesnit, co se stane po kliknutí na odkaz:
 • Automaticky - v případě mp4 souboru znamená vložení do stránky
 • Vložený - je zobrazena nová stránka v systému Moodle, tedy včetně postranních menu systému.
 • Vynutit stažení - zobrazení dialogu pro stažení souboru.
 • Otevřít soubor - dle typu prohlížeče, obvykle prohlížeč zobrazí video v samostatném okně (záložce).
 • Ve vyskakovacím okně - podobně jako předchozí, ale je otevřeno novém vyskakovacím okně bez některých menu a záložek.

Dialogové okno pro upřesnění vlastností videa

Výsledkem je zobrazení odkazu:

Výysledek vložení videa jako soubor

Video se však zobrazí až po rozkliknutí, jakým způsobem je závislé na konfiguraci předchozího nastavení. Níže je ukázka automatického nastavení:

Video po rozkliknutí odkazu

Vložení videa jako Multimediální obsah

K vložení okna s náhledem a možností okamžitého přehrávání je realizováno editací oblasti (u zvolené oblasti kliknout

na ozubené kolo).

Dalším krokem je umístění kurzoru na místo kde má být video vloženo 

Editor Atto před vložením videa

a poté kliknout v editoru na ikonu Multimedia:

Dialogové okno pro vložení Multimediálního souboru:

Dialogové okno pro vložení Multimediálního obsahu

V okně je možné vybrat video z repozitáře (případně jej do repozitáře nahrát), nebo vložit odkaz na externí zdroj (jiný webový server, youtube).

Výsledek může být v editoru trochu matoucí (je zobrazen pouze odkaz):

Editor Atto s vloženým odkazem na video

Výsledné zobrazení však bude s náhledem:

Vložené video s náhledem

Pokud není žádoucí zobrazení náhledu, v editoru se nevkládá mulitmediální obsah, ale odkaz.


Známé problémy

 • určité kombinace formátů videa a audia jsou nekompatibilní, tedy mohou být odmítnuty buď již v průběhu nahrávání při volbě vkládání jako multimediální obsah, nebo nejsou zobrazovány korektně. Zkušenosti tímto problémem se věnuje další kapitola nápovědy s názvem Videa - přehrávání. Nejčastěji doporučované řešení je využití uložení na stránkách YouTube. Přesto je i tak vhodné provést případnou konverzi videa na vyhovující formát. V budoucnu může být žádoucí video do Moodle nahrát, ale táké je možné, že příští verze Moodle a internetové prohlížeče přinesou podporu i problematické volbě formátu.


Oficiální dokumentace:

https://docs.moodle.org/en/Video

https://docs.moodle.org/en/Videofile

Řešení problémů s nekompatibilitou a tedy správného přehrávání videa uloženého přímo na serveru Moodle je záležitost několika částí, každá z níže uvedených může být problémem vedoucí k nemožnosti úplného přehrání videa nebo jen částečného fungování, tedy chybějícího obrazu nebo zvuku.

Části ovlivňující přehrávání:

 • Typ a verze používaného prohlížeče.
 • Kodeky a další multimediální podpora instalovaná v operačním systému / prohlížeči.
 • Zdrojové video (formát videa / audia)
 • Diakritika v názvu souboru (vhodné nepoužívat).


Zdrojové video

Volba formátu videa a audia zásadním způsobem ovlivnují podporu přehrávání v různých prohlížečí. Pokud první zkušenost se soubory typu MP4 byla pozitivní, přesto se po čase objevila videa, která nefungovala. Problém je v ruzných volbách video a audio formátu při vytváření videa.

Zkušenosti:


Formáty videa / audia a prohlížeče
 Firefox 35
 Microsoft Internet Explorer 11
 Apple Safari
 Google Chrome
FLV ne
ano
ne
ano
MP4: MPEG-4 Visual (MPEG-4 Part 2) ne*
ne* ne* ne*
MP4: AVC/AAC ano ano ano ano
 • * přehraje pokud je funkční a povolen modul QuickTime


Vyzkoušené nástroje:

Další zdroje:


Úkol slouží studentům k jednoduchému odevzdávání elektronickcýh dokumentů. Učitel zadá téma, určí podmínky odevzdání a po odevzdání jednoduše provede ohodnocení.

Přidání nového úkolu vyučujícím je podmíněna aktivací režimu úprav (viz. Přidání obsahu).

Nastavení úkolu část obecné

Obecná nastavení
 • Název úkolu - pro krátký název používaný jako popis v kurzu.
 • Popis - podrobnější instrukce s požadavky na úkol.
 • Další soubory - možnost nahrání dokumentů obsahující instrukce, šablonu či jiná pomocná data.
Dostupnost
Úkolo - Nastavení dostupnosti
 • Povolit odevzdání úkolů od -určení data od kdy je povoleno odevzdání, není tím ovlivněno zobrazení úkolu, studenti mohou obsah úkolu normálně prohlížet, pokud není úkol nastaven jako skrytý. Pokud není nastaveno, mohou být úkoly odevzdány ihned.
 • Termín odevzdání - nastavení konečného termínu k odevzdání, pokud dojde k odezvdání později, bude úkol označen jako odevzdaný po termínu.
 • Datum ukončení - pokud je termín nastaven, po zvoleném datun nebude povoleno termín odevzdat.
 • Připomenout mi termín známkování - možnost připomenutí termínu známkování pro vyučujícího. Ovlivňuje oznámení na nástěnce vyučujících.

Pohled Studenta

Pokud jsou nastaveny správně termíny získává student možnost snadnějšího přehledu o termínech a odevzdání na nástěnce:
Úkoly na nástěnce

Podrobné zadání úkolu s tlačítkem pro odevzdání úkolu:
Úkol - podrobnosti

Typy úkolů
 • Upřesnění zda je řešením text psaný přímo do systému nebo ve formě odevzdávaných soborů.
 • Další volby umožnují omezit počet slov u textu odevzdávaného v systému, počet souborů, jejich velikost, případně požadovaný formát (například pouze pdf, doc).
 • Doporučeno je omezit odevzdávání souborů ve formátu PDF:
Vynucení PDF

Další informace:
Oficiální dokumentace (Assignment activity)

Antiplag Modul je obdoba úkolu, kde studenti mohou odevzdávat svoje práce k ohodnocení. Učitel kromě známých možností známkování získává navíc možnost odeslat jednotlivé nebo všechny soubory ke kontrole do systému Odevzdej.cz.

K odevzdávání více prací v průbehu semestru je doporučeno pro každou práci vytvořit samostnou činnost Antiplagiát.

 • Po kliknutí činnost Antiplagiát je zobrazena stránka s formulářem k odevzdání souboru.

 • Po odeslání souboru se z pohledu student zobrazí :


Pohled Učitele:

 • Možnosti známkování a odesílání úkolů ke kontrole najdete v Administraci modulu pod volbou Zobrazit/známkovat projekty. Odesílat lze jednotlivé projekty po kliknutí na odkaz Zkontrolovat ve sloupci Plagiát, k hromadnému označení je určen sloupec Výběr nebo tlačítko Vybrat vše Po potvrzení odeslání se změní stav ve sloupci Antiplagiát.
 • Kontrola práce může trvat od několika hodin až po jednotky dnů, orientačně je uváděno 1 až 2 dni. Systém Moodle kontroluje stav odevzdaných prací několikrát za hodinu.
 • Výsledný příklad obrázku níže ukazuje nasimulovanou stoprocentní shodu s jinou prací, uvedené informace jsou zobrazeny po kliknutí na odkaz Zkontrolováno ve sloupci Antiplagiát.

 • Detailní informace ve formátu PDF jsou zobrazeny pod odkazem Úplný výsledek kontroly. Výsledný dokument obsahuje odkazy na podobné dokumenty včetně uvedení konkrétních pasáží v odkazovaných dokumentech. 

Pohled studenta

 • výsledek kontroly není zobrazen. Známka kterou vidí je ruční hodnocení učitele.
Fórum

První Stránka diskuze
Činnost fórum umožnuje elektronickou diskuzi mezi účastníky kurzů.
Obsahem jednotlivých příspěvků může být text, obrázek nebo krátké video.
V diskuzi lze přidávat nové témata (vlákna/thread), nebo reagovat pod již vytvořená témata.
Náhled na příspěvek
Jednotlivé příspěvky můžou být vyučujícím hodnoceny.
Nastavení
Částý problém může být nastavení datumu u dostupnosti. Pokud je zvolen Termín odevzdání, bude ve fóru zobrazeno datum ukončení diskuze, ale i po tomto datu bude umožněno poslat příšpěvek.
Nemožnost posílání příšpěvků je stanoveno pomocí volby Datum ukončení, kdy při jeho nastavení a uplynutí, není možné posílat nové příspěvky.
Oficiální dokumentace:

Označení

Zvykem je umístění loga a označení v části úvod:

Prvním krokem klikneme na menu Upravit a položku Editace části.
Editace části
V okně Souhrn je vloženo logo a popis projektu.
Vložení loga a označení projektu

Další možností je využít tlačítek a následného zkopírování a vložení předpřipraveného zdrojového kódu :

Zobrazit více tlačítek - slouží k zobrazení více tlačítek, kdy tlačítkem Tlačítko k zobrazení zdrojového kódu je zobrazen zdrojový kód a lze tak vložit kód pomocí Ctrl+C a Ctrl+V.

Kód k vložení:

<p>Studijní opora a e-learning vznikl za podpory projektu Strategický rozvoj Univerzity Hradec Králové (registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002427).</p>
<p><img src="https://kurzy.uhk.cz/theme/img/logolink.png" alt="ESF" class="img-responsive atto_image_button_text-bottom" width="605" height="135">
</p>

Vložený zdrojový kód

Výsledek :

Náhled na začátek kurzu s logem EU
Oficiální dokumentace v anglickém jazyce najdete na adrese:

Český portál věnovaný vzdělávacímu prostředí Moodle:

Kromě online zdrojů, lze najít i velké množství knih, z těch českých například:

DRLÍK, Martin. Moodle: kompletní průvodce tvorbou a správou elektronických kurzů. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2013, 344 s. ISBN 978-80-251-3759-8.

”Moderně s Moodlem“, Václav Maněna a kol.

Lze změnit vhled (motiv v kurzu)?

 • Z důvodu problematické podpory a možného snížení výkonu systému není volba motivu pro jednotlivé kurzy povolena.
 • Povolena je možnost změny vzhledu celého systému : V nastavení uživatele zvolit Profil > Upravit Profil > Upřednostňovaný motiv. Obvyklý výběr je mezi starším Clean a modermějším Boost.
Kde najdu Správu kurzu?
 • V novém vzledu je nastavení soustředěno do rozbalovacího menu u ikony ozubeného kola umístěné u názvu kurzu. Některé staré známé volby zobrazované jako Správa kurzu jsou zobrazeny po kliknutí na volbu Více.

Proč při editaci textu není možné změnit druh písma?

 • Volba druhu písma není v některých částech systému umožněna. Častěji však jde o problém internetového prohlížeče a nekorektně zobrazeného editoru textu. Problém se vyskytnul v některých verzích prohlížeče Internet Explorer, případně při chybějící instalaci podpory jazyka Java. Textovým editorům se věnuje samostatná kapitola nápovědy.

Proč se nelze přihlásit?

 • Nejčastější příčinou je prošlé heslo nebo nesprávně zadávané údaje. Podrobněji se tématu věnuje stránka přihlášení. Pokud jméno a heslo do jiných systémů funguje (pošta, STAG), kontaktujte správce systému. Ne všechny skupiny uživatelů sítě UHK mají automatický přístup do systému.

Studenti kurz nevidí.

 • Ve výchozím nastavení je kurz skrytý. Teprve po dokončení a ošetření metod zápisu je vhodné kurz zviditelnit. Postup je popsán na stránce skrytý kurz.

Lze převést kurzy do offline podoby?

 • S ohledem na interaktivitu spíše ne. Vše je závislé na používaných činnostech, materiály v podobě dokumentů, knihy a některé jiné lze jednoduše stáhnout a prohlížet i offline. U interaktivních činností například u testů je to již složitější.
Jaká verze systému je používána?
 • Pro akademický rok 2018/2019 jde o verzi Moodle 3.5.x, jedním z hlavních důvodů je doba podpory (long-term support release (LTS) - https://docs.moodle.org/dev/Releases a tím provozování nejpoužívanější verze.
Nějaké další důležité dotazy?
 • Užívání informačních a komunikačních technologií se dále řídí provozním řádem ICT UHK (Rektorský výnos č.04/2017).
Pokyny pro přihlášení
 • Student obdrží pokyny k přihlášení obsahující :
  • adresu testu (např. kurzy.uhk.cz)
  • uživatelské jméno a heslo.
 • Adresu je vhodné směrovat přímo ke konkrétnímu testu, např. https://pegas.uhk.cz/mod/quiz/view.php?id=347 (s použitím aliasu to lze zjednodušit např. na pegas.uhk.cz/prijtest347). Pokud je použit Safe Exam Browser, je poskytnut ke stažení soubor, který obsahuje adresu testu.Úvodní obrazovka s testem
Po kliknutí na tlačítko "Pokusit se o zvládnutí testu" je zobrazeno upozornění a pokyn k dalšímu potvrzení startu testu
Průběh testu
Test bývá časově omezen, nejčastěji 1 hodina. Čas se začne odpočítávat od okamžiku, kdy začnete pokus a je třeba jej odevzdat před skončením limitu. Následuje tedy ještě další požadavek na povtzení startu testu.
Dál už následuje samotný test složen z různých typů testovacích otázek dle nastavení testu. V průběhu vyplňování otázek je v části obrazovky zobrazován zbývající čas.
Příklad obrazovky s testem
Po vyplnění všech otázek je zobrazeno konečná obrazovka kdy by student měl potvrdit ukončením přes tlačítko Odeslat vše a ukončit pokus.
 
Obrazovka pro ukončení testu
 
Dle nastavení testu může být po ukončení zobrazeno vyhodnocení, u přijímacího testu nebude pravděpodobně zobrazeno. Dle typů testovacích otázek může být vyhodnocení automatické, nebo musí být otázky ještě ručně vyhodnocovány.
Možné okamžité vyhodnocení testu
Souhrná obrazovka s vyhodnocením konrétního testu (pokusu):
Souhrn pokusu
Založení kurzu pro přijímací řízení
 • Kurz je zakládán administrátorem na požádání, k založení jsou vyžadovány údaje:
  • dlouhý a krátký název
  • vyučující (tvoří testy a provádí vyhodnocení)
  • obor ve STAGu, ke kterému bude kurz přiřazen (administrátor nastavuje Atributy kurzu a domluví s administrátory STAGu přiřazení k požadovanému oboru). Při úspešném nastavení jsou na základě informací ze STAG (modulu přijímačky) zapsáni uživatelé.
Vytvoření testu
 • Založení testu a jeho tvorba je v podstatě stejná jako pro klasické kurzy - "Přidat činnost nebo studijní materiál" > zvolit Test. V nastavení je dále nejčastěji nastaveno datum a čas zpřístupnění testu a časový limit. V počtu pokusů bývá obvykle zadán 1 pokus. Některé z informací k tvorbě testu jsou probírány v nápovědě Moodle na adrese kurzy.uhk.cz/napoveda
Výsledky
 • Příklad výsledného hodnocení v Moodle:

Příklad hodnocení v Moodle

Příklad přeneseného výsledku ve STAG:

Příklad hodnocení ve STAG

Safe Exam Browser
 • Aplikace Safe Exam Browser (safeexambrowser.org/) je alternativou ke známým internetovým prohlížečům (Firefox, Google Chrome,..) s možnostmi většího zabezpečení, kdy jsou potlačeny ostatní programy na počítači. Funguje na Windows a Apple.
 • Pomocí SEBConfigTool.exe je vytvářeno nastavení testu, například adresa testu a omezení některých funkcionalit na počítači. Vytvořený soubor nastavení je následně poskytován k stažení a pomůže se spuštěním testu, podmínkou je nainstalování programu SafeExam Browser na testovací zařízení.

SEB Config

Příklad souboru SEB ke stažení (bez zašifrování a Admin hesla k úpravě) :

SebClientSettingsUHK.seb

Exam key:

96481a8fd06a43a27b324fde331961dab1def1793a7f139d410f1bd74d1604bb

Výhody
 • Výrazné ulehčení v tvorbě testů, jejich ohodnocení a archivace.
 • Možný automatický přenos výsledků do STAGu.
Nevýhody
 • Poměrně obtížná ochrana před zkopírováním testu pomocí technických prostředků, ručně psaných poznámek studenta, či jiný způsob.
 • Problémová identifikace studenta, okolního prostředí a dohled v průběhu testu.  Klasické certifikační testování obvykle probíhá na základě prokázání se dokladu totožnosti s fotografií před testem, proběhne vyfocení účastníka a samotný test probíhá ve speciální testovací místnosti, na vyhrazeném počítači, pod dohledem několika kamer a bez využití jakýchkoliv pomůcek (tištěné listy, mobil či jiné další zařízení).
 • Možné technické problémy na straně studenta či infrastruktury UHK. Příkladem může být výpadek internetové konektivity (a její dostatečná kvalita), elektřiny, problémy s klientským zařízením.
 • Není určen maximální počet současně připojených uživatelů, nebylo provedeno zátěžové testování, výsledek se může lišit v závislosti na datové složitosti testu, vytíženosti sítě, internetové konektivity a systému. Desítky uživatelů by neměl být problém, při stovkách již hrozí problémy nejen na straně uživatelů, ale i systému.
 • Zabezpečení systému a testy. Původně zamýšlené testování mělo probíhat na omezeném počtu  počítačů / učeben v rámci sítě UHK s omezením přístupu na IP adresy, kdy systém neměl být dostupný z internetu. Doporučeno je využít Safe Exam Browser, tím je částečně řešena bezpečnost na klientském zařízení s probíhajícím testem.
 • Možné použití dohledu kamery, která společně s mikrofonem není u studentů vždy samozřejmostí, někdy navíc činí potíže její zprovoznění a následné používání. Jena kamera obvykle zabírá pouze omezený prostor, někdy jsou tak doporučovány spíše dvě. Problémem může být i dostatečně kvalitní rychlé internetové spojení. Moodle dohled neřeší a je nutné využít jiné nástroje, z nejznámějších například Microsoft Teams, ZOOM, CISCO Webex. Často je tedy využívaná kombinace kamera v mobilu / tabletu a NTBči stolní počítač pro test. Řešení je vhodné spíš pro menší skupinu v max. desítkách účastníků, kdy dohled nad větším počtem je poměrně nepřehledný a neefektivní. Z dalších problémů je vyšší náročnost na systémové zdroje, kvalitnější rychlé internetové připojení studenta a kvalita obrazu.

Hlavní otázkou tedy je organizace před testem a v průběhu testu. Možné oblasti k řešení:

 • předání přihlašovacích údajů
 • informace o průběhu testu a technických požadavcích
 • otestování spojení a přihlášení před testem
 • identifikace účastníků
 • možnosti odvolání
 • vyhodnocení a informace o výsledcích
 • další technické a právní pro splnění legislativy
Další informace: