Kurz je pokračováním kurzu Fyzika pevné a kapalné fáze I - seznamuje se základními vlastnostmi pevných látek a kapalin, vysvětluje krystalovou strukturu a vazby, chování elektronů a některých elementárních excitací. Věnuje se kovům, polovodičům, dielektrikům, feroelektrikům a látkám s významnými magnetickými vlastnostmi. 

Kurz seznamuje se základními vlastnostmi pevných látek a kapalin, vysvětluje krystalovou strukturu a vazby, chování elektronů a některých elementárních excitací. Věnuje se kovům, polovodičům, dielektrikám, feroelektrikám a látkám s významnými magnetickými vlastnostmi. 

Kurz seznamuje se základními principy kvantové fyziky, s použitím matematického aparátu a řešením nejjednodušších úloh.

Kurz obsahuje základy matematiky používané v moderních partiích fyziky, zvláště v kvantové fyzice, tj. především teorii lineárních operátorů na Hilbertově prostoru.

V rámci předmětu bude dokončen základní matematický kurs funkcí více proměnných a diferenciálních rovnic.

Obyčejné diferenciální rovnice
1. Homogenní lineární diferenciální rovnice s konstantními koeficienty, fundamentální systém řešení.
2. Lineární diferenciální rovnice 1. řádu s nenulovou pravou stranou, variace konstant.
3. Diferenciální rovnice vyšších řádů, snížení řádu diferenciální rovnice.
Integrální počet funkcí více proměnných
4. Dvojný a trojný integrál. Fubiniova věta.
5. Substituce ve vícenásobném integrálu. Jakobián.
6. Křivkový a plošný integrál.
Parciální diferenciální rovnice
7. Parciální diferenciální rovnice - klasifikace, Laplaceova rovnice, rovnice vedení tepla, vlnová rovnice.

Předmět je zaměřen na základy diferenciálního počtu funkcí více proměnných a na diferenciální rovnice. Slouží jako matematický základ pro předměty z teoretické fyziky - teoretická mechanika a kvantová fyzika.

Sylabus kurzu:

Opakování
1. Diferenciální počet funkcí jedné proměnné.
2. Integrální počet funkcí jedné proměnné.
Lineární algebra
3. Základy lineární algebry - matice, determinant, nezávislé vektory, vlastní čísla.
Diferenciální počet funkcí více proměnných
4. Funkce více proměnných: limita, spojitost, parciální derivace, derivace ve směru, totální diferenciál, Taylorova věta.
5. Diferenciální operátory - gradient, divergence, rotace, Laplaceův operátor.
6. Lokální extrémy funkcí více proměnných.
7. Vázané a globální extrémy funkcí více proměnných.
Obyčejné diferenciální rovnice
8. Pojem obyčejné diferenciální rovnice, separace proměnných.