The aim of the course is to apprehend to quantitatively express and process the information about the shape of archaeological artefacts. Students will be familiarised with the traditional and modern geometric morphometrics methods (2D/3D landmark analysis, analyses of open or closed contours, etc.). An essential part of the course will be devoted to the recent shape acquisition techniques (3D scanning, photogrammetry, etc.), followed the statistical treatment of the morphometric data. At the end of the course, students should be able to choose an appropriate method to solve variety of archaeological questions concerning various artefact productions (stone, ceramic, metal), dated to diverse chronological periods.
Předmět se zaměřuje na vybrané prvky hmotné kultury a též na aspekty, které měly na fungování hmotné kultury v podmínkách každodennosti svůj vliv. Je rozebírána problematika sociálního rozvrstvení a jeho odraz v sociální distinkci - tedy prezentované odlišnosti v společenském postavení i ve společenských rolích. Okrajově je zmíněn i vliv proměn výchovy a pojmu civilizace, rovněž ovlivňující každodennost a hmotnou kulturu novověké společnosti. Tematizovány jsou i prvky hmotné kultury provázané s jednotlivými obdobími života a s organizací osobního času (zábava, práce). Pozornost kurzu je však zaměřena vedle uvedených obecných vlivů proměnlivé společnosti a vnímání životních úseků, pojmu času a pojmu výchovy především na jednotlivé segmenty hmotné kultury novověku. Stravování, volný čas, vytápění, osvětlení, bydlení - architektura šlechty, města a venkova (včetně upozornění na funkční ohledy a pravidla užívání jednotlivých architektur), zahrady, nábytek, vojenství, doprava, výroba. Předmět dokáže díky rozsahu (umenšenému v souvislosti s navázáním na závěrečný semestr studia) pouze upozornit na nejzajímavější souvislosti hmotné kultury a společenského vývoje, jedná se tedy v podstatě o vybrané kapitoly z hmotné kultury novověku. Chronologicky se kurz zaměřuje na období od počátku novověku (s exkurzi i do pozdního středověku) do přelomu 18. a 19. století s přesahy do 19. století.
Cílem kurzu je seznámit se základními metodami, principy a zařízeními, které se využívají k 3D rekonstrukci archeologických situací a artefaktů. Kurz bude sestávat jak z teoretické, tak z praktické části. Teoretická část bude zaměřena na stručnou prezentaci 3D akvizičních metod (např. laserové triangulační skenery, strukturované světlo, počítačová tomografie, fotogrammetrie), v praktické části si poté studenti některé z těchto metod odzkouší na příkladech z praxe. 1. Úvod 2. Teorie I - aktivní metody 3D akvizice 3. Teorie II - pasivní metody 3D akvizice 4. Teorie III - základy 3D skenování a postprocessingu 5. Praktické skenování artefaktů I 6. Praktické skenování artefaktů II 7. Praktické skenování artefaktů III 8. Praktické modelování artefaktů pomoci fotogrammetrie I 9. Praktické modelování artefaktů pomoci fotogrammetrie II 10. Praktické modelování artefaktů pomoci fotogrammetrie III 11. Praktické modelování v terénu I - akvizice 12. Praktické modelování v terénu II - postprocessing 13. Zápočet a závěrečná diskuze