Předmět poskytuje studentům obecný přehled v problematice fotografování, s důrazem na digitální fotografii. Studenti se seznámí s teoretickými základy fotografické tvorby, prakticky procvičí fotografování interiérů i exteriérů, dokumentaci písemných předloh a makrofotografii.
Předmět poskytuje studentům obecný přehled v problematice fotografování, s důrazem na digitální fotografii. Studenti se seznámí s teoretickými základy fotografické tvorby, prakticky procvičí fotografování interiérů i exteriérů, dokumentaci písemných předloh a makrofotografii.
V hutné zkratce předmět podává ucelený pohled na všechny pomocné vědy historické a vexilologii. Zdůrazňuje jejich praktické využití s nezbytným přehledem o odborné literatuře.
Hlavní rysy politického a hospodářského vývoje v 19. století, charakteristika vývoje evropských a předních mimoevropských zemí ve sledovaném období. Mezinárodní vztahy a směřování k světovému konfliktu. První světová válka. Semináře se zaměří na konfrontaci situací v jednotlivých zemích, v Evropě a ve světě během 19. století a ve 20.století do první světové války včetně.
Hlavní rysy politického a hospodářského vývoje v 19. století, charakteristika vývoje evropských a předních mimoevropských zemí ve sledovaném období. Mezinárodní vztahy a směřování k světovému konfliktu. První světová válka. Semináře se zaměří na konfrontaci situací v jednotlivých zemích, v Evropě a ve světě během 19. století a ve 20.století do první světové války včetně.
Hlavní rysy politického, hospodářského a sociálního vývoje v 19. století, charakteristika vývoje evropských a předních mimoevropských zemí ve sledovaném období, základní charakteristika ideologií nacionalismu, konzervatismu, socialismu, liberalismu.
Hlavní rysy politického a hospodářského vývoje v 19. století, charakteristika vývoje evropských a předních mimoevropských zemí ve sledovaném období. Mezinárodní vztahy a směřování k světovému konfliktu. První světová válka. Semináře se zaměří na konfrontaci situací v jednotlivých zemích, v Evropě a ve světě během 19. století a ve 20.století do první světové války včetně.
Cílem předmětu je, aby se student, který úspěšně absolvuje tento kurz, automaticky a bezchybně orientoval v základních morfologických, lexikálních a syntaktických jevech německého jazyka, se kterými se v seminářích pracuje. Součástí kurzu je i práce s textem (porozumění psanému i mluvenému textu), nácvik mluveného projevu a v omezené míře i projevu písemného.
Cílem předmětu je, aby se student, který úspěšně absolvuje seminář, automaticky a bezchybně orientoval v morfologických, lexikálních a syntaktických jevech německého jazyka, se kterými se v seminářích pracuje. Seminář je zaměřen na práci s textem za účelem rozšiřování slovní zásoby a na orientaci v gramatických jevech, které hrají důležitou roli v tomto jazyce.
Cílem předmětu je, aby se student, který úspěšně absolvuje tento kurz, automaticky a bezchybně orientoval v základních morfologických, lexikálních a syntaktických jevech německého jazyka, se kterými se v seminářích pracuje. Součástí kurzu je i práce s textem (porozumění psanému i mluvenému textu), nácvik mluveného projevu a v omezené míře i projevu písemného.
Přednáška podává objektivní výklad nejnovějších československých dějin od osvobození republiky v květnu 1945 až po její rozpad v roce 1992. Stručně se zabývá obsahem revolučních změn let 1945-1948 prováděných v rámci poválečné levicové vlny a vysvětluje příčiny převahy komunistů usilujících o ovládnutí státu a jejich vítězství v roce 1948. Větší pozornost věnuje komunistickému období let 1948-1989. Objasňuje klíčové problémy aplikace sovětského systému byrokratického socialismu v československé poúnorové realitě a hledá vysvětlení pro ostře represívní politiku KSČ, která v počátcích komunistické vlády patřila k nejtvrdším v celé sovětizované střední a jihovýchodní Evropě. Vyloženy jsou základní politické, ideologické, hospodářské, sociální a kulturní trendy spojené s komunistickou politikou v jednotlivých fázích existence komunistického režimu: v letech ostrého stalinismu a následné konzervativní destalinizace, za novotnovské liberalizace a procesu československé reformy v šedesátých letech a poté přibližuje nástup normalizace a následné dvacetiletí prosovětského normalizačního systému. V závěru analyzuje klíčové společenské změny po listopadové sametové revoluci a příčiny zániku Československa. Při výkladu domácího vývoje jsou zohledněny základní události světového vývoje v letech 1945-1992.
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními aspekty vývoje Československa v letech 1918 - 1939, resp. Protektorátu Čechy a Morava 1939 - 1945. Důraz bude kladen na výklad politického systému první a druhé Československé republiky a politických, ekonomických, sociálních a kulturních souvislostí v obou sledovaných obdobích.

Kurz pro prezenční formu předmětu YFOTEC.