Předmět představuje manželství, rodinu a příbuzenské vztahy jako obecně sdílené segmenty kultury, které člověku poskytují orientaci, uspořádávají jeho život a pomáhají mu vymezit si v rámci sociálních vztahů své vlastní já. Předmět si zároveň všímá dějinné i geografické podmíněnosti a variability těchto základních forem prožívání lidského údělu. Činí tak s významnou pomocí výsledků bádání moderní historiografie, která učinila velký pokrok v otázce studia forem manželství, rodinného života, stejně jako prožívání stáří či dětství v antické, středověké či novověké společnosti.
Studenti se seznámí s problematikou etnických menšin na území ČR a EU. Součástí kursu je rovněž představení různých pojetí a postojů k etnickým menšinám ve vybraných politických a hospodářských systémech.