Kurz je určen pro studenty prezenčního i kombinovaného studia. Postupně je přidáván materiál a je reagováno na diskuse, které probíhají v rámci semináře. Kurz probíhá vývojem a nemá prozatím definitivní podobu.

Cílem předmětu je seznámení se základními eticky relevantními politickými a sociálními oblastmi a tématy. Součástí kursu má být rovněž představení principů a aktuálních problémů, které mají být diskutovány, jakož i seznámení s různými politicko-filozofickými směry a argumentativními postupy.

Předmět seznamuje se základními pokusy o uchopení světového vývoje po roce 1989, s fenomény typu terorismus, migrace, náboženské konflikty. Aktuální otázky o soužití různých civilizačních okruhů sleduje ve světle podobných krizí, kterým svět musel v minulosti čelit. Při hodnocení jednotlivých fenoménů spojených se střetem civilizací zvláště uplatňuje etická hlediska.

Předmět poskytuje základní seznámení s původem a historickým rozvojem mnišství v Evropě s důrazem na západní křesťanství. Evropským dějinám nelze porozumět bez znalosti toho, čím například františkáni a dominikáni přispěli do utváření kultury ve 13. století nebo jezuité v 16. století. Současně se zabývá vznikem a vývojem poustevnictví v Egyptě, procesem formování západního monasticismu, procesem utváření rytířského ideálu a vzniku vojensky organizovaných rytířských řádů a nakonec zmíníme i procesy moderní a současné transformace forem zasvěceného života

Předmět zprostředkovává antropologické porozumění vzájemnému vztahu jazykových projevů a kultury.

Předmět pracuje s tématem života v proměnlivé, multikulturní realitě současnosti; zaměřuje se zejména na problematiku výzev, potenciálů a rizik pluralitního občanského soužití.

Základní seznámení se současnými pojetími pojmu kultura v historickém kontextu.