Prostředí pro odevzdávání textových referátů (.doc, .docx) a nahrání prezentace (.ppt, .pptx). Veškeré tyto referáty budou dostupné všem studentům kurzu.

Text referátu: kopíruje podobu prezentace, obsahuje stručné informace o autorovi, výčet jeho nejdůležitějších děl, souhrn o čtené knize, rozbor vybrané kapitoly/více kapitol včetně doslovných citací z knihy (vybere student dle svého uvážení).


Studenti plnící předmět Praxe bloková (PPBLO, KPBLO) nahrají naskenované hodnocení praxe a do diskuze (nahoře) krátce praxi zhodnotí.

Student zde neodevzdává deník praxe, ale předkládá ho v tištěné podobě u ústního zápočtu garantovi praxe spolu s originálem hodnocení praxe (pouze k nahlédnutí). Rozsah deníku je min. 2 normostrany textu s dodržením struktury dokumentu a formy citací (v souladu s rozhodnutím děkana 16/2013).

Studenti, jimž je uznáno zaměstnání/ dobrovolnictví, píší o 1,5 NS více.

Studenti plnící předmět Praxe souvislá (PPSOU, KPSOU) nahrají naskenované hodnocení praxe a vloží deník praxe, který bude hodnocen (schválen nebo vrácen k přepracování).

Student odevzdává deník min. na 2 normo-strany, kde největší část textu tvoří náplň praxe!

Studenti, jimž je uznáno zaměstnání/dobrovolnictví, píší o 1 NS více.


Kurz je určen pro první ročníky kombinované formy studia, obory Sociální patologie a prevence a Sociální komunikace v neziskovém sektoru. 

Prostředí pro odevzdávání textových referátů (.doc, .docx) a nahrání prezentace (.ppt, .pptx). Veškeré tyto referáty budou dostupné všem studentům kurzu.

Text referátu: kopíruje podobu prezentace, obsahuje stručné informace o autorovi, výčet jeho nejdůležitějších děl, souhrn o čtené knize, rozbor vybrané kapitoly/více kapitol včetně doslovných citací z knihy (vybere student dle svého uvážení).